Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiegom działający w imieniu Zarządu Województwa Łódzkiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntu nr 1786/2 i 1787/2, położonych w Uniejowie, przy ul. Targowej, dla których odbyły się przetargi: pierwszy - 12. 11. 2012 r., drugi – 11.03.2013 r.

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż działek gruntu nr 1786/2 i 1787/2,
położonych w Uniejowie, przy ul. Targowej,
dla których odbyły się przetargi: pierwszy - 12. 11. 2012 r., drugi – 11.03.2013 r.

 
Przedmiotem sprzedaży są przylegające do siebie niezabudowane działki gruntu o łącznej powierzchni 1,1324 ha, oznaczone w ewidencji numerami 1786/2 i 1787/2 w obrębie 1. miasta Uniejowa, położone przy ul. Targowej, bez numeru, wchodzące w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy dla Łasku VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Poddębicach prowadzi księgę wieczystą nr SR2L/00028234/6.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani nie stanowi przedmiotu żadnych zobowiązań.
Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenach zabudowy usługowej, obejmującej „inne usługi”.
Sprzedaż nie jest obciążona podatkiem VAT.
 

Otwarcie przetargu nastąpi w dniu  28. 05. 2013 r. o godzinie  10.00,
Cena wywoławcza     250.000 zł                       Wadium     25.000 zł

 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.
Wadium winno być wniesione:

· przelewem na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg Uniejów”;
· w postaci obligacji Skarbu Państwa, jako depozyt, do głównego księgowego ZNWŁ, w siedzibie organizatora przetargu, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 312.

Termin wniesienia wadium upływa w dniu 21. 05. 2013 r., o godzinie 1400, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
Wadium uczestnika, który wygra przetarg:

· wniesione przelewem zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,
· wniesione w obligacjach Skarbu Państwa zostanie zwrócone niezwłocznie po wpłaceniu całej kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 16 do 21 maja 2013 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 115, dokonają następujących czynności:

· przedstawią dokument tożsamości;
· przedstawią dowód wpłaty wadium;
· dostarczą dokument nadania numeru NIP (osoby prowadzące działalność gospodarczą);
· dostarczą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu (osoby prawne);
· dostarczą stosowne pełnomocnictwo (pełnomocnicy uczestników przetargu);
·  zapoznają się z warunkami przetargu, które zostaną udostępnione do wglądu;
·  złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
·  pobiorą numerupoważniający do uczestnictwa w przetargu.

Warunkiem zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości z określonym oferentem będzie uzyskanie zgody Zarządu Województwa Łódzkiego w formie uchwały na zawarcie takiej umowy.
Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 205-58-72.
Organizator może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 19.04.2013

Pobierz załącznik:

Czytany 1140 razy
Napisane przez :  Klaudia Małachowska
Data publikacji:  29.05.2013 - 12:59