ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Województwa Łódzkiego, położonych w Pabianicach, przy ul. Gdańskiej 5A, dla których przetarg pierwszy odbył się dnia 09. 07. 2013 r.

Przedmiotem sprzedaży są dwie nieruchomości gruntowe zabudowane, oznaczone w ewidencji gruntów, w obrębie ewidencyjnym P-9 miasta Pabianic, jako działki nr 198/4, 198/5, 198/6 i 198/10 ujęte w księdze wieczystej nr LD1P/00040319/8 oraz działki nr 198/1, 198/2, 198/7 i 198/8 ujęte w księdze nr LD1P/00004691/5. Księgi prowadzi Sąd Rejonowy w Pabianicach. Nieruchomości przylegają do siebie, mają łącznie 0,5297 ha powierzchni i stanowią funkcjonalną całość. Posadowiony jest na nich zespół budynków parterowych i piętrowych, warsztatowo-garażowych, o łącznej powierzchni użytkowej 2 260,95 m2 oraz dwóch wiat garażowych o powierzchni 319,26 m2 wykorzystywanych w przeszłości jako baza samochodowa. Budynki przyłączone są do sieci elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i grzewczej miejskiej.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położone są na terenie przeznaczonym na zabudowę usługową centrum miasta.
Trzy miejsca parkingowe są przedmiotem obowiązujących umów najmu. Ważność dwóch upływa w 2015 r., a termin trzeciej wygasa z końcem września br. Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi. ani nie stanowią przedmiotu innych zobowiązań, poza wymienionymi umowami najmu garaży.
Sprzedaż nie jest obciążona podatkiem VAT.
 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu18. 11. 2013 r. o godzinie10.00.
Cena wywoławcza     1.500.000 zł                       Wadium  150.000 zł
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.
Wadium winno być wniesione:
·         przelewem na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg – Pabianice”;
·         w postaci obligacji Skarbu Państwa, jako depozyt, do głównego księgowego ZNWŁ, w siedzibie organizatora przetargu, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 312.
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 12. 11. 2013 r., o godzinie 1400, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
Wadium uczestnika, który wygra przetarg:
·         wniesione przelewem zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,
·         wniesione w obligacjach Skarbu Państwa zostanie zwrócone niezwłocznie po wpłaceniu całej kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 7 do dnia 12 listopada 2013 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 115, dokonają następujących czynności:
·          przedstawią dokument tożsamości;
·          przedstawią dowód wpłaty wadium;
·          dostarczą dokument nadania numeru NIP (osoby prowadzące działalność gospodarczą);
·          dostarczą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu (osoby prawne);
·          dostarczą stosowne pełnomocnictwo (pełnomocnicy uczestników przetargu);
·          zapoznają się z warunkami przetargu, które zostaną udostępnione do wglądu;
·          złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
·          pobiorą numerupoważniający do uczestnictwa w przetargu.
Warunkiem zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości z określonym oferentem będzie uzyskanie zgody Zarządu Województwa Łódzkiego w formie uchwały na zawarcie takiej umowy.
Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 205-58-72.
Organizator może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 13.09.2013

Pobierz załącznik:

Czytany 654 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  13.09.2013 - 09:50