ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż, dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Województwa Łódzkiego usytuowanych w budynku położonym w Warcie, przy ul. Sieradzkiej, 6

Jest to budynek wolnostojący, wielolokalowy, posadowiony jest na działce gruntu w obrębie 12. m. Warta, oznaczonej w ewidencji gruntów nr. 344, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu prowadzi księgę wieczystą nr SR1S/00055383/2; przyłączony do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz posiadający ogrzewanie lokalne.
 
lokal mieszkalny nr 2
usytuowany jest na parterze; składa się  z pokoju i kuchni, o łącznej powierzchni użytkowej 24,40 m2. Przynależy do niego 1/3 powierzchni łazienki (2,8  m2) posiadającej wejście ze wspólnego korytarza. Z lokalem związany jest udział we własności części wspólnych nieruchomości, wynoszący 16/1000 części.
Lokal nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi ani nie stanowi przedmiotu innych zobowiązań.
Sprzedaż nie jest obciążona podatkiem VAT.
 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu29. 10. 2013 r. o godzinie10.00.
Cena wywoławcza     30.000 zł                       Wadium       3.000 zł
 
lokal mieszkalny nr 34
usytuowany jest na trzecim piętrze; składa się  z pokoju i kuchni, o łącznej powierzchni użytkowej 28,90 m2. Przynależy do niego 1/2 powierzchni łazienki (4,9 m2) posiadającej wejście ze wspólnego korytarza. Z lokalem związany jest udział we własności części wspólnych nieruchomości, wynoszący 21/1000 części.
Lokal nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi ani nie stanowi przedmiotu innych zobowiązań poza umową najmu zawartą na czas nieoznaczony.
Sprzedaż nie jest obciążona podatkiem VAT.
 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu29. 10. 2013 r. o godzinie12.00.
Cena wywoławcza     40.000 zł                       Wadium       4.000 zł
 
Przetargi odbędą się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.
Wadium winno być wniesione:
·         przelewem na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg –Warta, lokal 2” lub …. lok. 34”.
·         w postaci obligacji Skarbu Państwa, jako depozyt, do głównego księgowego ZNWŁ, w siedzibie organizatora przetargu, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 312.
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 22 października 2013 r., o godzinie 1400, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
Wadium uczestnika, który wygra przetarg:
·         wniesione przelewem zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,
·         wniesione w obligacjach Skarbu Państwa zostanie zwrócone niezwłocznie po wpłaceniu całej kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 16 do dnia 22 października 2013 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 115, dokonają następujących czynności:
 
·          przedstawią dokument tożsamości;
·          przedstawią dowód wpłaty wadium;
·          dostarczą dokument nadania numeru NIP (osoby prowadzące działalność gospodarczą);
·          dostarczą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu (osoby prawne);
·          dostarczą stosowne pełnomocnictwo (pełnomocnicy uczestników przetargu);
·          zapoznają się z warunkami przetargu, które zostaną udostępnione do wglądu;
·          złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
·          pobiorą numerupoważniający do uczestnictwa w przetargu.
 
Warunkiem zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości z określonym oferentem będzie uzyskanie zgody Zarządu Województwa Łódzkiego w formie uchwały na zawarcie takiej umowy.
Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 205-58-72.
Organizator może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 18.09.2013

Pobierz załącznik:

Czytany 788 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  17.09.2013 - 15:26