ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności naniesień nieruchomości położonej Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Narutowicza 9/13

Przedmiotem sprzedaży jest posiadane przez Województwo Łódzkie prawo użytkowania wieczystego działek gruntu o łącznej powierzchni 0,4630 ha, oznaczonych w ewidencji numerami 171 i 172/2 w obrębie 22. miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz prawo własności posadowionego na działce 172/2 budynku. Jest to budynek byłego kina „Hawana” o powierzchni użytkowej 969,00 m2, jedno i dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, przyłączony do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, posiadający ogrzewanie lokalne, węglowe.
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi dla tej nieruchomości księgę wieczystą nr PT1P/00005764/4.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani nie stanowi przedmiotu innych zobowiązań, poza umową dzierżawy zawartą do końca 2020 r.
Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenach zabudowy usługowej z dużym udziałem zieleni.
Budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.
Sprzedaż nie jest obciążona podatkiem VAT.
 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu02. 12. 2013 r. o godzinie10.00,
Cena wywoławcza     1.600.000 zł                       Wadium  160.000 zł
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.
Wadium winno być wniesione:
·         przelewem na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg – Piotrków Trybunalski”;
·         w postaci obligacji Skarbu Państwa, jako depozyt, do głównego księgowego ZNWŁ, w siedzibie organizatora przetargu, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 312.
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 25. 11. 2013 r., o godzinie 1400, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
Wadium uczestnika, który wygra przetarg:
·         wniesione przelewem zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,
·         wniesione w obligacjach Skarbu Państwa zostanie zwrócone niezwłocznie po wpłaceniu całej kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 19 do 25 listopada 2013 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 115, dokonają następujących czynności:
·         przedstawią dokument tożsamości;
·         przedstawią dowód wpłaty wadium;
·         dostarczą dokument nadania numeru NIP (osoby prowadzące działalność gospodarczą);
·         dostarczą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu (osoby prawne);
·         dostarczą stosowne pełnomocnictwo (pełnomocnicy uczestników przetargu);
·         zapoznają się z warunkami przetargu, które zostaną udostępnione do wglądu;
·         złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
·         pobiorą numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu.
Warunkiem zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości z określonym oferentem będzie uzyskanie zgody Zarządu Województwa Łódzkiego w formie uchwały na zawarcie takiej umowy.
Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 205-58-72.
Zarząd Województwa Łódzkiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 23.09.2013

Pobierz załącznik:

Czytany 1026 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  23.09.2013 - 10:17