ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Sieradzu, przy ul. Tuwima 2,

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Sieradzu, przy ul. Tuwima 2,
dla której odbyły się przetargi: I - 30. 07. 2013 r., II – 14. 01. 2014 r.
 
 
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana, będąca własnością Województwa Łódzkiego, o powierzchni 0,4923 ha, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 124/2 w obrębie 14 miasta Sieradza, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu prowadzi księgę wieczystą nr SR1S/00005167/7.
Na nieruchomości posadowiony jest budynek mieszkalno-biurowy: murowany, piętrowy, podpiwniczony, powierzchni użytkowej 1492,69 m2; znajdują się w nim trzy lokale mieszkalne o powierzchni łącznej 92,20 m2. Budynek jest przyłączony do sieci elektrycznej, grzewczej miejskiej oraz wodno-kanalizacyjnej oraz wyposażony jest w instalacje monitoringu i telewizji przemysłowej.
Obok posadowiony jest murowany budynek garażowy o powierzchni użytkowej 14,70 m2.
Ponadto na nieruchomości znajdują się garaż blaszany oraz budynek stacji transformatorowej, nie będące jej częściami składowymi.
Wszystkie naniesienia znajdują się w dobrym stanie technicznym.
Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium zagospodarowania przestrzennego leży na terenach zabudowy jednorodzinnej z udziałem usług publicznych i komercyjnych.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani nie stanowi przedmiotu innych zobowiązań.
Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT.
 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu16. 06. 2014 r. o godzinie 12.00,
Cena wywoławcza     1.400.000 zł                         Wadium  140.000 zł.
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.
Wadium winno być wniesione:
 
·         przelewem na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg – Sieradz”, z rachunku przyszłego nabywcy nieruchomości, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej;
·         w postaci obligacji Skarbu Państwa, jako depozyt, do głównego księgowego ZNWŁ, w siedzibie organizatora przetargu, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 312.
 
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 10. 06. 2014 r., o godzinie 1400, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
Wadium uczestnika, który wygra przetarg:
 
·         wniesione przelewem zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,
·         wniesione w obligacjach Skarbu Państwa zostanie zwrócone niezwłocznie po wpłaceniu całej kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 5 do dnia 10 czerwca 2014 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, dokonają następujących czynności:
 
·         przedstawią dokument tożsamości;
·         przedstawią dowód wpłaty wadium;
·         dostarczą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu (osoby prawne);
·         dostarczą stosowne pełnomocnictwo (pełnomocnicy uczestników przetargu);
·         zapoznają się z warunkami przetargu, które zostaną udostępnione do wglądu;
·         złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
·         pobiorą numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu.
 
Warunkiem zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości z określonym oferentem będzie uzyskanie zgody Zarządu Województwa Łódzkiego w formie uchwały na zawarcie takiej umowy.
Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 205-58-72.
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
 
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 08.04.2014

Pobierz załącznik:

Czytany 656 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  08.04.2014 - 08:57