ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału we własności nieruchomości położonej w Kutnie, przy ul. Troczewskiego 2A,

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
udziału we własności nieruchomości
położonej w Kutnie, przy ul. Troczewskiego 2A,
dla której odbyły się przetargi: I - 22. 10. 2013 r., II – 27. 01. 2014 r.
 
Przedmiotem sprzedaży jest udział Województwa Łódzkiego w wysokości 2299/3234 części we własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, na którą składają się dwie przylegające do siebie działki gruntu, o łącznej powierzchni 0,1923 ha, oznaczone w ewidencji gruntów w obrębie 5. miasta Kutna numerami 300/7 i 304/4. Sąd Rejonowy w Kutnie prowadzi dla tej nieruchomości księgę wieczystą nr LD1K/00033922/1.
Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani nie stanowi przedmiotu żadnych zobowiązań.
Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT.
 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu19. 05. 2014 r.  o godzinie12.00,
Cena wywoławcza     120.000 zł                       Wadium     12.000 zł
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.
Wadium winno być wniesione:
 
·         przelewem na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg – Kutno”, z rachunku przyszłego nabywcy nieruchomości, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej;
·         w postaci obligacji Skarbu Państwa, jako depozyt, do głównego księgowego ZNWŁ, w siedzibie organizatora przetargu, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 312.
 
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 13 maja 2014 r., o godzinie 1400, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
Wadium uczestnika, który wygra przetarg:
 
·         wniesione przelewem zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,
·         wniesione w obligacjach Skarbu Państwa zostanie zwrócone niezwłocznie po wpłaceniu całej kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 8 do dnia 13 maja 2014 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, dokonają następujących czynności:
 
·         przedstawią dokument tożsamości;
·         przedstawią dowód wpłaty wadium;
·         dostarczą odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego, sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu (osoby prawne);
·         dostarczą stosowne pełnomocnictwo (pełnomocnicy uczestników przetargu);
·         zapoznają się z warunkami przetargu, które zostaną udostępnione do wglądu;
·         złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
·         pobiorą numerupoważniający do uczestnictwa w przetargu.
 
Warunkiem zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości z określonym oferentem będzie uzyskanie zgody Zarządu Województwa Łódzkiego w formie uchwały na zawarcie takiej umowy.
Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 205-58-72.
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
 
 
 
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 08.04.2014

Pobierz załącznik:

Czytany 659 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  08.04.2014 - 08:59