ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Narutowicza 9-13 i Słowackiego 14

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na łączną sprzedaż
prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności naniesień
dwóch sąsiednich nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim,
 przy ul. Narutowicza 9/13 oraz Słowackiego 14
 
Prawa przeznaczone do sprzedaży związane są z dwiema nieruchomościami, które do siebie przylegają i stanowią funkcjonalną całość.
 
Narutowicza 9/13
 
Przedmiotem sprzedaży jest posiadane przez Województwo Łódzkie prawo użytkowania wieczystego działek gruntu o łącznej powierzchni 0, 4630 ha, oznaczonych w ewidencji numerami 171 i 172/2 w obrębie 22. miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz prawo własności posadowionego na działce 172/2 budynku. Jest to budynek byłego kina „Hawana” o powierzchni użytkowej 969,00 m2, jedno i dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, przyłączony do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, posiadający ogrzewanie lokalne, węglowe.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani nie stanowi przedmiotu innych zobowiązań, poza umową dzierżawy zawartą do końca 2020 r.
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi dla tej nieruchomości księgę wieczystą nr PT1P/00005764/4.
 
Słowackiego 14
 
Przedmiotem sprzedaży jest posiadane przez Województwo Łódzkie prawo użytkowania wieczystego działek gruntu o łącznej powierzchni 0,0231 ha, oznaczonych w ewidencji numerami 172/4 i 172/5 w obrębie 22. miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz prawo własności posadowionego na działce 172/4 budynku stacji transformatorowej.
Nieruchomość jest obciążona służebnością na rzecz Zakładu Energetycznego Łódź-Teren SA w Łodzi, polegającą na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia w postaci stacji transformatorowej. Ponadto jest przedmiotem tej samej umowy dzierżawy, która dotyczy działek 171 i 172/2, zawartej do końca 2020 r.
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi dla tej nieruchomości księgę wieczystą nr PT1P/00070192/9.
 
Nieruchomości nie są objęte obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego położone są na terenach zabudowy usługowej z dużym udziałem zieleni.
Budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej.
Sprzedaż nie jest obciążona podatkiem VAT.
 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 22. 09. 2014 r. o godzinie10.00,
Łączna cena wywoławcza     1.631.000 zł                     Wadium    163.100 zł
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.
Wadium winno być wniesione:
 
·         przelewem na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg – Piotrków Trybunalski”;
·         w postaci obligacji Skarbu Państwa, jako depozyt, do głównego księgowego ZNWŁ, w siedzibie organizatora przetargu, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 312.
 
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 16. 09. 2014 r., o godzinie 1400, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
Wadium uczestnika, który wygra przetarg:
 
·         wniesione przelewem zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,
·         wniesione w obligacjach Skarbu Państwa zostanie zwrócone niezwłocznie po wpłaceniu całej kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 11 do 16 września 2014 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, dokonają następujących czynności:
 
·         przedstawią dokument tożsamości;
·         przedstawią dowód wpłaty wadium;
·         dostarczą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu (osoby prawne);
·         dostarczą stosowne pełnomocnictwo (pełnomocnicy uczestników przetargu);
·         zapoznają się z warunkami przetargu, które zostaną udostępnione do wglądu;
·         złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
·         otrzymają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu.
 
Warunkiem zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości z określonym oferentem będzie uzyskanie zgody Zarządu Województwa Łódzkiego w formie uchwały na zawarcie takiej umowy.
Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 205-58-72.
Zarząd Województwa Łódzkiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
 
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 15.07.2014

Pobierz załącznik:

Czytany 463 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  15.07.2014 - 08:51
Osoba modyfikująca: Zbigniew Żołnierczyk
Ostatnio zmieniany: 15.07.2014 - 09:02