ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego, oznaczonego numerem 2A, usytuowanego w budynku położonym w Warcie, przy ul. Sieradzkiej 3, dla którego odbyły się przetargi: I – 20. 05. 2014 r.; II – 08. 09. 2014 r.

ZARZĄD  NIERUCHOMOŚCI  WOJEWÓDZTWA  ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA  ŁÓDZKIEGO
ogłasza
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
samodzielnego lokalu mieszkalnego, oznaczonego numerem 2A,
usytuowanego w budynku położonym w Warcie, przy ul. Sieradzkiej 3,
dla którego odbyły się przetargi: I – 20. 05. 2014 r.; II – 08. 09. 2014 r.
 
Lokal, stanowiący własność Województwa Łódzkiego, usytuowany jest na pierwszym piętrze w budynku wolnostojącym, wielolokalowym, posadowionym na działce gruntu w obrębie 12. m. Warta, oznaczonej w ewidencji gruntów nr. 245/18, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu prowadzi księgę wieczystą nr SR1S/00055381/8. Budynek przyłączony jest do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz posiada c.o. lokalne. Na rzecz tej nieruchomości ustanowiona jest służebność przejazdu i przechodu przez działkę 245/19, umożliwiająca dostęp do drogi publicznej.
Lokal składa się z pokoju o powierzchni użytkowej 17,50 m2 i jest niezasiedlony. Przynależy do niego piwnica o powierzchni 17,00 m2 oraz prawo korzystania z łazienki i WC usytuowanych na drugim piętrze. Z lokalem związany jest udział we własności części wspólnych nieruchomości, wynoszący 22/1000 części.
Lokal nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi ani nie stanowi przedmiotu innych zobowiązań.
Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT.
 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu25. 11. 2014 r. o godzinie10.00.
Cena wywoławcza     11.000 zł                               Wadium   1.100 zł
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.
Wadium winno być wniesione:
 
·         przelewem na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg –Warta”,z rachunku przyszłego nabywcy nieruchomości, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej;
·         w postaci obligacji Skarbu Państwa, jako depozyt, do głównego księgowego ZNWŁ, w siedzibie organizatora przetargu, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 312.
 
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 17 listopada 2014 r., o godzinie 1400, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
Wadium uczestnika, który wygra przetarg:
 
·         wniesione przelewem zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,
·         wniesione w obligacjach Skarbu Państwa zostanie zwrócone niezwłocznie po wpłaceniu całej kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 12 do 17 listopada 2014 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, dokonają następujących czynności:
 
·          przedstawią dokument tożsamości;
·          przedstawią dowód wpłaty wadium;
·          dostarczą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego sporządzony nie wcześniej niż na miesiąc przed datą przetargu (osoby prawne);
·          dostarczą stosowne pełnomocnictwo (pełnomocnicy uczestników przetargu);
·          zapoznają się z warunkami przetargu, które zostaną udostępnione do wglądu;
·          złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
·          otrzymają numeruprawniający do uczestnictwa w przetargu.
 
Warunkiem zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości określonemu oferentowi będzie uzyskanie zgody Zarządu Województwa Łódzkiego w formie uchwały na zawarcie takiej umowy.
Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 205-58-72.
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
 
 
 
 
 
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 13.10.2014

Pobierz załącznik:

Czytany 531 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  13.10.2014 - 09:21
Osoba modyfikująca: Zbigniew Żołnierczyk
Ostatnio zmieniany: 16.10.2014 - 08:52