ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Łódzkiego, położonej w Sieradzu, przy ul. Jana Pawła II

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości,
stanowiącej własność Województwa Łódzkiego,
położonej w Sieradzu, przy ul. Jana Pawła II
 
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów, w obrębie 15. miasta Sieradza jako działka nr 5272/7, położona przy ul. Jana Pawła II, róg ul. 3 Maja, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu prowadzi księgę wieczystą nr SR1S/00012589/3.
Na działce posadowiony jest parterowy budynek gospodarczy, o powierzchni zabudowy 301,25 m2 nieposiadający żadnych instalacji, w złym stanie technicznym, przeznaczony do rozbiórki.
Przez działkę przebiegają, niebędące częścią składową nieruchomości, podziemne sieci: wodociągowe, energetyczne oraz gazowa i teletechniczna. Nieruchomość nie posiada przyłączy do mediów.
Nieruchomość jest luźno porośnięta krzewami i młodymi drzewami.
Teren, na którym położona jest nieruchomość, nie jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego (uchwała Rady Miasta Sieradza nr XVIII/133/2012 z dn. 24. 04. 2012 r.) jest to teren rozwojowy, przeznaczony do zabudowy usługowej.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani nie stanowi przedmiotu żadnych zobowiązań.
Sprzedaż nie jest obciążona podatkiem VAT.
 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu23. 02. 2015 r. o godzinie10.00.
Cena wywoławcza     2.800.000 zł                   Wadium      280.000 zł.
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.
Wadium winno być wniesione:
 
·         przelewem na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg –Sieradz”, z rachunku przyszłego nabywcy nieruchomości, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej;
·         w postaci obligacji Skarbu Państwa, jako depozyt, do Wydziału Finansowo-Księgowego ZNWŁ, w siedzibie organizatora przetargu, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 312.
 
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 16. 02. 2015 r., o godzinie 1400, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
Wadium uczestnika, który wygra przetarg:
 
·         wniesione przelewem zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,
·         wniesione w obligacjach Skarbu Państwa zostanie zwrócone niezwłocznie po wpłaceniu całej kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 11 do 16 lutego 2015 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, dokonają następujących czynności:
 
·         przedstawią dokument tożsamości;
·         przedstawią dowód wpłaty wadium;
·         dostarczą aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu (osoby prawne);
·         dostarczą stosowne pełnomocnictwo (pełnomocnicy uczestników przetargu);
·         zapoznają się z warunkami przetargu, które zostaną udostępnione do wglądu;
·         złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
·         pobiorą numeruprawniający do uczestnictwa w licytacji.
 
Warunkiem zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości określonemu oferentowi będzie uzyskanie zgody Zarządu Województwa Łódzkiego w formie uchwały na zawarcie takiej umowy.
Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 205-58-72.
Zarząd Województwa Łódzkiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
 
 
 
 
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 12.12.2014

Pobierz załącznik:

Czytany 1660 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  12.12.2014 - 09:41