ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności naniesień nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 67

Przedmiotem sprzedaży jest posiadane przez Województwo Łódzkie prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o powierzchni 0,1141  ha, oznaczonej w obrębie geodezyjnym S-6 m. Łodzi numerem 467/6 oraz prawo własności posadowionych na tej działce dwóch budynków: byłego kina „Polonia” o powierzchni zabudowy 799 m2 oraz budynku usługowo-restauracyjnego o powierzchni zabudowy 131 m2. Budynki są przyłączone do sieci wodno-kanalizacyjnej, energetycznej i ciepłowniczej. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi dla tej nieruchomości księgę wieczystą nr LD1M/00099867/9.
Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uchwała Rady Miejskiej nr XCIX/1826/10 z dn. 27.10.2010 r.) leży na terenie obszaru funkcjonalnego ulicy Piotrkowskiej. Jest to obszar objęty ochroną konserwatorską.
Budynek byłego kina jest nieużytkowany, natomiast budynek usługowy jest użytkowany na podstawie porozumienia z Województwem Łódzkim.
Dostęp do drogi publicznej, czyli ulicy Piotrkowskiej, jest realizowany przez działkę nr 86/4, która została w tym celu obciążona odpłatną służebnością drogi koniecznej na rzecz każdoczesnego wieczystego użytkownika działki 467/6.
Budynki posadowione na nieruchomości nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej.
Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT.
 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 30. 11. 2015 r.o godzinie 10.00
Cena wywoławcza     3.500.000 zł                     Wadium    350.000 zł
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.
Wadium winno być wniesione:
 
·         przelewem z rachunku przyszłego nabywcy nieruchomości – odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej – na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg – Łódź”;
·         w postaci obligacji Skarbu Państwa, jako depozyt, do Wydziału Finansowo-Księgowego ZNWŁ, w siedzibie organizatora przetargu, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9.
 
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 24 listopada 2015 r., o godzinie 1400, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
Wadium uczestnika, który wygra przetarg:
 
·         wniesione przelewem zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,
·         wniesione w obligacjach Skarbu Państwa zostanie zwrócone niezwłocznie po wpłaceniu całej kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 19 do 24 listopada 2015 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, dokonają następujących czynności:
 
·          przedstawią dokument tożsamości;
·          przedstawią dowód wpłaty wadium;
·          dostarczą stosowne pełnomocnictwo (pełnomocnicy uczestników przetargu);
·          zapoznają się z warunkami przetargu, które zostaną udostępnione do wglądu;
·          złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
·          pobiorą numerupoważniający do uczestnictwa w przetargu.
 
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego małżonków, warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest stawiennictwo obojga małżonków.
Warunkiem zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości będzie uzyskanie zgody Zarządu Województwa Łódzkiego w formie uchwały, na zawarcie takiej umowy z nabywcą wyłonionym w przetargu.
Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 205-58-72.
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

Pobierz załącznik:

Czytany 1210 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  24.09.2015 - 08:45
Osoba modyfikująca: Zbigniew Żołnierczyk
Ostatnio zmieniany: 24.09.2015 - 08:49