ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż trzech samodzielnych lokali mieszkalnych, nr 17, 20 i 21, położonych w Warcie, przy ul. Sieradzkiej 3, dla których przetargi pierwsze odbyły się w dniu 31 .03. 2015 r.

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż
trzech samodzielnych lokali mieszkalnych, nr 17, 20 i 21,
położonych w Warcie, przy ul. Sieradzkiej 3,
dla których przetargi pierwsze odbyły się w dniu 31 .03. 2015 r.
 
Przedmiotem sprzedaży są trzy niezasiedlone lokale mieszkalne, stanowiące własność Województwa Łódzkiego, usytuowane na parterze dwupiętrowego budynku wielolokalowego, posadowionego na działce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów, w obrębie 12. miasta Warta, numerem 245/18, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu prowadzi księgę wieczystą nr SR1S/00055381/8. Budynek jest przyłączony do sieci energetycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz posiada lokalne centralne ogrzewanie.
Lokal nr 17 składa się z pokoju, kuchni i łazienki, o łącznej powierzchni 25,72 m2, oraz piwnicy o powierzchni 8,97 m2. Do lokalu przynależy udział w części wspólnej nieruchomości, w wysokości 24/1000 części.
Lokal nr 20 składa się z przedpokoju, pokoju, kuchni i łazienki, o łącznej powierzchni 58,66 m2, oraz piwnicy o powierzchni 12,78 m2. Do lokalu przynależy udział w części wspólnej nieruchomości, w wysokości 49/1000 części.
Lokal nr 21 składa się z przedpokoju, pokoju, kuchni i łazienki, o łącznej powierzchni 29,40 m2, oraz piwnicy o powierzchni 8,96 m2. Do lokalu przynależy udział w części wspólnej nieruchomości, w wysokości 26/1000 części.
Lokale są po remoncie. Nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi ani nie stanowią przedmiotu żadnych zobowiązań.
Sprzedaż jest obciążona podatkiem VAT, w wysokości 8%.
 
Przetargi odbędą się w dniu06. 07. 2015 r.
 
Otwarcie przetargu dla lokalu nr 17 nastąpi o godzinie10.00.
Cena wywoławcza     35.000 zł                   Wadium           3.500 zł.
 
Otwarcie przetargu dla lokalu nr 20 nastąpi o godzinie11.00.
Cena wywoławcza     80.000 zł                   Wadium           8.000 zł.
 
Otwarcie przetargu dla lokalu nr 21 nastąpi o godzinie12.00.
Cena wywoławcza     40.000 zł                   Wadium           4.000 zł.
 
Cenę nabycia lokalu będzie stanowić cena wylicytowana w przetargu,
powiększona o podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
Przetargi odbędą się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.
Wadium winno być wniesione:
 
·         przelewem na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg – Warta, lok. nr …..”, z rachunku przyszłego nabywcy nieruchomości, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej;
·         w postaci obligacji Skarbu Państwa, jako depozyt, do Wydziału Finansowo-Księgowego ZNWŁ, w siedzibie organizatora przetargu, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 312.
 
W przypadku uczestnictwa w więcej niż jednym przetargu, należy wnieść wadium do każdego z nich i odpowiednio opisać je przy przelewie.
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 30. 06. 2015 r., o godzinie 1400, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
Wadium uczestnika, który wygra przetarg:
 
·         wniesione przelewem zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,
·         wniesione w obligacjach Skarbu Państwa zostanie zwrócone niezwłocznie po wpłaceniu całej kwoty równej cenie nabycia lokalu.
 
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 25 do 30 czerwca 2015 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, dokonają następujących czynności:
 
·         przedstawią dokument tożsamości;
·         przedstawią dowód wpłaty wadium;
·         dostarczą aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu (osoby prawne);
·         dostarczą stosowne pełnomocnictwo (pełnomocnicy uczestników przetargu);
·         zapoznają się z warunkami przetargu, które zostaną udostępnione do wglądu;
·         złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
·         otrzymają numeruprawniający do uczestnictwa w przetargu.
 
Warunkiem zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości określonemu oferentowi będzie uzyskanie zgody Zarządu Województwa Łódzkiego w formie uchwały na zawarcie takiej umowy.
Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 205-58-72.
Zarząd Województwa Łódzkiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
 
 
 
 
 
 
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 26.05.2015

Pobierz załącznik:

Czytany 604 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  26.05.2015 - 08:58