ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Okólnej 166

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej wŁodzi, przy ul. Okólnej 166
 
Przedmiotem sprzedaży są dwie działki gruntu o łącznej powierzchni 8,6918 ha, oznaczone w ewidencji gruntów numerami 70/5 i 70/7 w obrębie B-15 miasta Łodzi, wchodzące w skład nieruchomości, będącej własnością Województwa Łódzkiego, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00097636/7.
Na działce 70/5 o powierzchni 3,9319 ha posadowiony jest budynek pałacowy: murowany, czterokondygnacyjny, podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 1782,00 m2. Budynek pałacowy przyłączony jest do sieci elektrycznej oraz posiada sieć wodno-kanalizacyjną.
Ponadto na obu działkach posadowionych jest siedem budynków technicznych i pomocniczych. Wszystkie naniesienia znajdują się w złym stanie technicznym.
Na nieruchomości znajduje się park z rzadkim i bogatym drzewostanem, urządzony staw o powierzchni 2,8838 ha, przez który przepływa rzeka Łagiewniczanka, oraz tereny o charakterze leśnym i rolnym.
Działka nr 70/6 o powierzchni 0,0466 ha, uregulowana w tej samej księdze wieczystej, rozdzielająca dwie wyżej opisane działki, oznaczona jest w ewidencji jako grunt pod wodami powierzchniowymi płynącymi, rzeki Łagiewniczanki, i zgodnie z ustawą Prawo wodne nie podlega obrotowi cywilnoprawnemu.
Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium zagospodarowania przestrzennego leży w systemie ekologicznym miasta, na terenach lasów komunalnych oraz zieleni związanych z powiększeniem istniejących kompleksów leśnych.
Park i budynek pałacowy wpisane są do rejestru zabytków pod numerami I-ZS-1 oraz A/97. Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków w pozwoleniu na sprzedaż określił szczegółowe warunki jej dokonania. Decyzja do wglądu w siedzibie organizatora przetargu.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani nie stanowi przedmiotu innych zobowiązań. Gminie Łódź przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości w związku z wpisaniem do rejestru zabytków miasta Łodzi.
Transakcja sprzedaży nastąpi z zastosowaniem 10% bonifikaty od wylicytowanej w przetargu ceny. Sprzedaż nie jest obciążona podatkiem VAT.
 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu10. 08. 2015 r. o godzinie 10.00,
Cena wywoławcza   7.500.000 zł                         Wadium  750.000 zł.
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.
Wadium winno być wniesione:
 
·         przelewem na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg – Łódź”;
·         w postaci obligacji Skarbu Państwa, jako depozyt, do Wydziału Finansowo-Księgowego ZNWŁ, w siedzibie organizatora przetargu, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 312.
 
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 03. 08. 2015 r., o godzinie 1400, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
Wadium uczestnika, który wygra przetarg:
 
·         wniesione przelewem zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,
·         wniesione w obligacjach Skarbu Państwa zostanie zwrócone niezwłocznie po wpłaceniu całej kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 29 lipca do 3 sierpnia 2015 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, dokonają następujących czynności:
 
·         przedstawią dokument tożsamości;
·         przedstawią dowód wpłaty wadium;
·         dostarczą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu (osoby prawne);
·         dostarczą stosowne pełnomocnictwo (pełnomocnicy uczestników przetargu);
·         zapoznają się z warunkami przetargu, które zostaną udostępnione do wglądu;
·         złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
·         otrzymają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu.
 
Warunkiem zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości określonemu oferentowi będzie uzyskanie zgody Zarządu Województwa Łódzkiego w formie uchwały na zawarcie takiej umowy.
Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 205-58-72.
Zarząd Województwa Łódzkiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
 
 
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 02.06.2015

Pobierz załącznik:

Czytany 741 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  02.06.2015 - 08:58