ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Łodzi, przy ul. Targowej 77

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości,
położonej w Łodzi, przy ul. Targowej 77
 
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, będąca własnością Województwa Łódzkiego, oznaczona w rejestrze gruntów, w obrębie geodezyjnym W-25, jako działka nr 72, o powierzchni 0,3956 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00054207/8.
Na nieruchomości posadowiony jest murowany budynek o funkcji biurowej, częściowo jedno- i częściowo dwukondygnacyjny, zarejestrowany w kartotece jako dwa budynki, o łącznej powierzchni zabudowy 586 m2, posiadający przyłącza do sieci energetycznej i wodno-kanalizacyjnej. Ponadto na nieruchomości znajduje się wiata o powierzchni 104 m2. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej.
Budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A-59.
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W dniu 06.03.2013 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała Rady Miejskiej w Łodzi nr LVIII/1224/13).
Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie zabudowy śródmiejskiej (uchwała Rady Miejskiej w Łodzi nr XCIX/1826/10 z dn. 27. 10. 2010 r.).
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani nie stanowi przedmiotu innych zobowiązań.
Do ceny sprzedaży stosuje się bonifikatę w wysokości 10%. Sprzedaż nie jest obciążona podatkiem VAT.
 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu14. 09. 2015 r. o godzinie12.00.
Cena wywoławcza     1.350.000 zł                   Wadium      135.000 zł.
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.
Wadium winno być wniesione:
 
·         przelewem na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg – Łódź, Targowa”, z rachunku przyszłego nabywcy nieruchomości, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej;
·         w postaci obligacji Skarbu Państwa, jako depozyt, do Wydziału Finansowo-Księgowego ZNWŁ, w siedzibie organizatora przetargu, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 312.
 
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 07. 09. 2015 r., o godzinie 1400, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
Wadium uczestnika, który wygra przetarg:
 
·         wniesione przelewem zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,
·         wniesione w obligacjach Skarbu Państwa zostanie zwrócone niezwłocznie po wpłaceniu całej kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 1 do 7 września 2015 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, dokonają następujących czynności:
 
·         przedstawią dokument tożsamości;
·         przedstawią dowód wpłaty wadium;
·         dostarczą aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu (osoby prawne);
·         dostarczą stosowne pełnomocnictwo (pełnomocnicy uczestników przetargu);
·         zapoznają się z warunkami przetargu, które zostaną udostępnione do wglądu;
·         złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
·         pobiorą numeruprawniający do uczestnictwa w licytacji.
 
Warunkiem zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości określonemu oferentowi będzie uzyskanie zgody Zarządu Województwa Łódzkiego w formie uchwały na zawarcie takiej umowy.
Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 205-58-72.
Zarząd Województwa Łódzkiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 29.06.2015

Pobierz załącznik:

Czytany 690 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  29.06.2015 - 08:49