ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Województwa Łódzkiego, położonych w Łodzi, przy ul. Żeromskiego 74/76, dla których odbyły się przetargi: I - 13. 01. 2015 r., II - 11. 05. 2015 r.

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości,
stanowiących własność Województwa Łódzkiego,
położonych w Łodzi, przy ul. Żeromskiego 74/76,
dla których odbyły się przetargi: I - 13. 01. 2015 r., II - 11. 05. 2015 r.
 
Przedmiotem sprzedaży są trzy przylegające do siebie nieruchomości gruntowe, stanowiące własność Województwa Łódzkiego, położone w obrębie ewidencyjnym P-20 miasta Łodzi, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki o wymienionych niżej numerach, ujęte w księgach wieczystych prowadzonych w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia:
 
1.      działka 213/2 – księga wieczysta nr LD1M/00262224/4,
2.      działka 213/7 – księga wieczysta nr LD1M/00290938/7,
3.      działka 213/11 – księga wieczysta nr LD1M/00005673/7;
 
oraz udział Województwa Łódzkiego w wysokości 1/10 części w nieruchomości czwartej, przylegającej do wymienionych powyżej, oznaczonej jako działka nr 213/9, ujętej w księdze wieczystej nr LD1M/00000198/8. Łączna powierzchnia działek wynosi 0,1873 ha.
Na działkach 213/2, 213/9 i 213/11 posadowiony jest murowany budynek byłego kina o funkcji usług kultury, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 1015,15 m2, przyłączony do sieci energetycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz cieplnej.
Nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W dniu 08.09.2010 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała Rady Miejskiej w Łodzi nr XCIOII/1702/10).
Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położone są na terenie zabudowy śródmiejskiej (uchwała Rady Miejskiej w Łodzi nr XCIX/1826/10 z dn. 27.10.2010 r.).
Nieruchomości są przedmiotem umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony w 2007 roku. Ponadto w księdze nr LD1M/00005673/7, w dziale IV, wpisane są dwie hipoteki przymusowe kaucyjne: na kwotę 0,41 zł oraz 0,27 zł.
Sprzedaż nie jest obciążona podatkiem VAT.
 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu14. 09. 2015 r. o godzinie10.00.
Cena wywoławcza     1.500.000 zł                   Wadium      150.000 zł.
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.
Wadium winno być wniesione:
 
·         przelewem na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg – Łódź, Żeromskiego”, z rachunku przyszłego nabywcy nieruchomości, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej;
·         w postaci obligacji Skarbu Państwa, jako depozyt, do Wydziału Finansowo-Księgowego ZNWŁ, w siedzibie organizatora przetargu, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 312.
 
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 07. 09. 2015 r., o godzinie 1400, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
Wadium uczestnika, który wygra przetarg:
 
·         wniesione przelewem zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,
·         wniesione w obligacjach Skarbu Państwa zostanie zwrócone niezwłocznie po wpłaceniu całej kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 1 do 7 września 2015 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, dokonają następujących czynności:
 
·         przedstawią dokument tożsamości;
·         przedstawią dowód wpłaty wadium;
·         dostarczą aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu (osoby prawne);
·         dostarczą stosowne pełnomocnictwo (pełnomocnicy uczestników przetargu);
·         zapoznają się z warunkami przetargu, które zostaną udostępnione do wglądu;
·         złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
·         pobiorą numeruprawniający do uczestnictwa w licytacji.
 
Warunkiem zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości określonemu oferentowi będzie uzyskanie zgody Zarządu Województwa Łódzkiego w formie uchwały na zawarcie takiej umowy.
Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 205-58-72.
Zarząd Województwa Łódzkiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
 
 
 
 
 
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 29.06.2015

Pobierz załącznik:

Czytany 481 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  29.06.2015 - 08:51