ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału Województwa Łódzkiego we własności nieruchomości, położonej w Łodzi, przy ul. Narutowicza 58,

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
udziału Województwa Łódzkiego we własności nieruchomości,
położonej w Łodzi, przy ul. Narutowicza 58,
 
Przedmiotem sprzedaży jest udział Województwa Łódzkiego w wysokości 180/240 części we własności nieruchomości oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka nr 175/1, o powierzchni 0,3276 ha, w obrębie geodezyjnym S-2, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00001450/0.
Na nieruchomości posadowiony jest zespół budynków, w tym budynek szkolny, pięciokondygnacyjny, o powierzchni zabudowy 704 m2; mieszkalny, czterokondygnacyjny, o powierzchni zabudowy 374 m2, oraz cztery mniejsze budynki jednokondygnacyjne o łącznej powierzchni zabudowy 234 m2. Budynki są przyłączone do sieci wodno-kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej. Budynek szkolny posiada lokalne centralne ogrzewanie. Obok budynku szkolnego usytuowane jest boisko.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej przez działkę nr 255/11, będącą własnością gminy.
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie zabudowy śródmiejskiej (uchwała Rady Miejskiej w Łodzi nr XCIX/1826/10 z dn. 27.10.2010 r.).
Dwa budynki o funkcji oświaty są przedmiotem umowy najmu. Ponadto umowami najmu objęte są: lokal użytkowy i dwie powierzchnie reklamowe. Wszystkie umowy są zawarte na czas nieoznaczony. Lokale usytuowane w budynku mieszkalnym są zasiedlone. Udział Województwa Łódzkiego nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi ani nie stanowi przedmiotu innych zobowiązań, poza wymienionymi.
Właścicielami pozostałych udziałów we własności są osoby fizyczne. Deklarują one chęć ich sprzedaży.
Sprzedaż nie jest obciążona podatkiem VAT.
 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu15. 09. 2015 r. o godzinie10.00.
Cena wywoławcza     2.700.000 zł                   Wadium      270.000 zł.
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.
Wadium winno być wniesione:
 
·         przelewem na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg – Łódź, Narutowicza”, z rachunku przyszłego nabywcy nieruchomości, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej;
·         w postaci obligacji Skarbu Państwa, jako depozyt, do Wydziału Finansowo-Księgowego ZNWŁ, w siedzibie organizatora przetargu, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 312.
 
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 07. 09. 2015 r., o godzinie 1400, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
Wadium uczestnika, który wygra przetarg:
 
·         wniesione przelewem zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,
·         wniesione w obligacjach Skarbu Państwa zostanie zwrócone niezwłocznie po wpłaceniu całej kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 1 do 7 września 2015 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, dokonają następujących czynności:
 
·         przedstawią dokument tożsamości;
·         przedstawią dowód wpłaty wadium;
·         dostarczą aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu (osoby prawne);
·         dostarczą stosowne pełnomocnictwo (pełnomocnicy uczestników przetargu);
·         zapoznają się z warunkami przetargu, które zostaną udostępnione do wglądu;
·         złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
·         pobiorą numeruprawniający do uczestnictwa w licytacji.
 
Warunkiem zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości określonemu oferentowi będzie uzyskanie zgody Zarządu Województwa Łódzkiego w formie uchwały na zawarcie takiej umowy.
Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 205-58-72.
Zarząd Województwa Łódzkiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
 
 
 
 
 
 
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 29.06.2015

Pobierz załącznik:

Czytany 557 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  29.06.2015 - 08:54