ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż garaży, położonych w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Jeżowskiej 10,

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż garaży,
położonych w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Jeżowskiej 10,
dla których odbyły się przetargi: I – 09. 03. 2015 r.; II – 26.05.2015 r.
 
Przedmiotem sprzedaży są, będące własnością Województwa Łódzkiego,dwa samodzielne lokale użytkowe (garaże) o powierzchni 15,59 m2 każdy, oznaczone numerami 5 i 6, usytuowane w budynku posadowionym na działce nr 343/2, wchodzącej w skład nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Jeżowskiej 10, dla której Sąd Rejonowy w Skierniewicach XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Rawie Mazowieckiej prowadzi księgę wieczystą nr LD1R/00004483/5.
Garaże usytuowane są w budynku garażowym, mieszczącym ponadto jeszcze dwa boksy garażowe. Budynek posiada instalację elektryczną.
Z każdym z lokali związany jest udział we współwłasności nieruchomości w wysokości 1559/34143 części.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała Rady Miejskiej w  Rawie Mazowieckiej nr XXI/159/2000 z dn. 30. 03. 2000 r.) nieruchomość położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Sprzedaż nie jest obciążona podatkiem VAT.
 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu09. 09. 2015 r.
o godzinie10.00 lokal nr 5
o godzinie11.00 lokal nr 6
Cena wywoławcza każdego lokalu   20.000 zł
Wadium za każdy lokal         2.000 zł.
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.
Wadium winno być wniesione:
 
·         przelewem z rachunku przyszłego nabywcy nieruchomości, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym, którego lokalu dotyczy wpłata: „Przetarg – Rawa, lok nr….”;
·         w postaci obligacji Skarbu Państwa, jako depozyt, do Wydziału Finansowo-Księgowego ZNWŁ, w siedzibie organizatora przetargu, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 312.
 
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 2 września 2015 r., o godzinie 1400, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
Wadium uczestnika, który wygra przetarg:
 
·         wniesione przelewem zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,
·         wniesione w obligacjach Skarbu Państwa zostanie zwrócone niezwłocznie po wpłaceniu całej kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 27 sierpnia do dnia 2 września 2015 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, dokonają następujących czynności:
 
·         przedstawią dokument tożsamości;
·         przedstawią dowód wpłaty wadium;
·         dostarczą odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego (osoby prawne);
·         dostarczą stosowne pełnomocnictwo (pełnomocnicy uczestników przetargu);
·         zapoznają się z warunkami przetargu, które zostaną udostępnione do wglądu;
·         złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
·         pobiorą numeruprawniający do uczestnictwa w przetargu.
 
Warunkiem zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości określonemu oferentowi będzie uzyskanie zgody Zarządu Województwa Łódzkiego w formie uchwały na zawarcie takiej umowy.
Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 205-58-72.
Zarząd Województwa Łódzkiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
 
 
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 29.07.2015

Pobierz załącznik:

Czytany 500 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  29.07.2015 - 08:13