ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warcie, przy ul. Sieradzkiej 7A,

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
położonej w Warcie, przy ul. Sieradzkiej 7A,
dla której odbyły się przetargi: I – 19. 01. 2015 r.; II – 25.05.2015 r.
 
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość o powierzchni 0,0683 ha, będąca własnością Województwa Łódzkiego, oznaczona w ewidencji gruntów, w obrębie 13. m. Warta, jako działka nr 32/15, położona przy ul. Sieradzkiej 7A, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu prowadzi księgę wieczystą nr SR1S/00055376/0.
Na działce posadowione są dwa przylegające do siebie nieużytkowane budynki mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 218,50 m2. Budynki mają przyłącze do sieci energetycznej. Nie posiadają innych przyłączy.
Dostęp do drogi publicznej odbywa się przez działkę sąsiednią, nr 32/13, na której ustanowiona jest służebność wjazdu i wyjazdu, przechodu i przejazdu, na rzecz działki 32/15.
Teren, na którym położona jest nieruchomość, nie jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uchwała Rady Gminy i Miasta Warta nr XXXIX/212/2009 z dn. 27. 05. 2009 r.) jest to teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
Sprzedaż nie jest obciążona podatkiem VAT.
 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu08. 09. 2015 r. o godzinie14.00.
Cena wywoławcza     50.000 zł                   Wadium           5.000 zł.
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.
Wadium winno być wniesione:
 
·         przelewem z rachunku przyszłego nabywcy nieruchomości, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej,na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg – Warta”;
·         w postaci obligacji Skarbu Państwa, jako depozyt, do Wydziału Finansowo-Księgowego ZNWŁ, w siedzibie organizatora przetargu, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 312.
 
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 1 września 2015 r., o godzinie 1400, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
Wadium uczestnika, który wygra przetarg:
 
·         wniesione przelewem zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,
·         wniesione w obligacjach Skarbu Państwa zostanie zwrócone niezwłocznie po wpłaceniu całej kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 27 sierpnia do dnia 1 września 2015 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, dokonają następujących czynności:
 
·         przedstawią dokument tożsamości;
·         przedstawią dowód wpłaty wadium;
·         dostarczą odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego (osoby prawne);
·         dostarczą stosowne pełnomocnictwo (pełnomocnicy uczestników przetargu);
·         zapoznają się z warunkami przetargu, które zostaną udostępnione do wglądu;
·         złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
·         pobiorą numeruprawniający do uczestnictwa w licytacji.
 
Warunkiem zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości określonemu oferentowi będzie uzyskanie zgody Zarządu Województwa Łódzkiego w formie uchwały na zawarcie takiej umowy.
Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 205-58-72.
Zarząd Województwa Łódzkiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
 
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 29.07.2015

Pobierz załącznik:

Czytany 576 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  29.07.2015 - 08:22