ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności naniesień nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Słowackiego 14

Przedmiotem sprzedaży jest posiadane przez Województwo Łódzkie prawo użytkowania wieczystego działek gruntu o łącznej powierzchni 0,0231 ha, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 172/4 i 172/5 w obrębie 22. miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz prawo własności posadowionego na działce 172/4 budynku stacji transformatorowej.
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi dla tej nieruchomości księgę wieczystą nr PT1P/00070192/9.
Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
Nieruchomość jest obciążona służebnością na rzecz Zakładu Energetycznego Łódź-Teren SA w Łodzi, polegającą na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia w postaci stacji transformatorowej.
Nieruchomość nie jest obciążona innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi ani nie stanowi przedmiotu żadnych zobowiązań.
Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z  obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenach zabudowy usługowej z dużym udziałem zieleni.
Sprzedaż nie jest obciążona podatkiem VAT.
 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu23. 11. 2015 r. o godzinie12.00,
Cena wywoławcza     30.000 zł                     Wadium         3.000 zł
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.
Wadium winno być wniesione:
 
·         przelewem z rachunku przyszłego nabywcy nieruchomości – odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej – na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg – Piotrków Słowackiego”;
·         w postaci obligacji Skarbu Państwa, jako depozyt, do Wydziału Finansowo-Księgowego ZNWŁ, w siedzibie organizatora przetargu, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9.
 
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 17 listopada 2015 r., o godzinie 1400, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
Wadium uczestnika, który wygra przetarg:
 
·         wniesione przelewem zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,
·         wniesione w obligacjach Skarbu Państwa zostanie zwrócone niezwłocznie po wpłaceniu całej kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 12 do 17 listopada 2015 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, dokonają następujących czynności:
 
·         przedstawią dokument tożsamości;
·         przedstawią dowód wpłaty wadium;
·         dostarczą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu (osoby prawne);
·         dostarczą stosowne pełnomocnictwo (pełnomocnicy uczestników przetargu);
·         zapoznają się z warunkami przetargu, które zostaną udostępnione do wglądu;
·         złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
·         otrzymają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu.
 
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego małżonków, warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest stawiennictwo obojga małżonków.
Warunkiem zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości z określonym oferentem będzie uzyskanie zgody Zarządu Województwa Łódzkiego w formie uchwały na zawarcie takiej umowy.
Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 205-58-72.
Zarząd Województwa Łódzkiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

Pobierz załącznik:

Czytany 466 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  15.09.2015 - 10:33
Osoba modyfikująca: Zbigniew Żołnierczyk
Ostatnio zmieniany: 15.09.2015 - 10:35