ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Łodzi, przy ul. Targowej 77, dla której przetarg pierwszy odbył się w dniu 14. 09. 2015 r.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, będąca własnością Województwa Łódzkiego, oznaczona w rejestrze gruntów jako działka nr 72, w obrębie geodezyjnym W-25, o powierzchni 0,3956 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00054207/8.
Na nieruchomości posadowiony jest murowany budynek o funkcji biurowej, zgodnie            z kartoteką budynków dwukondygnacyjny, o powierzchni zabudowy 483 m2, posiadający przyłącza do sieci energetycznej i wodno-kanalizacyjnej. Ponadto na nieruchomości znajduje się wiata, zgodnie z kartoteką budynków o powierzchni 104 m2. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej.
Budynek wraz z otoczeniem wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A/59                 i podlega rygorom wynikającym z zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1446 z późn. zm.).
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W dniu 06.03.2013 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała Rady Miejskiej w Łodzi nr LVIII/1224/13).
Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie zabudowy śródmiejskiej (uchwała Rady Miejskiej w Łodzi nr XCIX/1826/10 z dn. 27. 10. 2010 r.).
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani nie stanowi przedmiotu innych zobowiązań.
Do ceny sprzedaży stosuje się bonifikatę w wysokości 10%.
Sprzedaż nie jest obciążona podatkiem VAT.
 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu22. 02. 2016 r. o godzinie10.00.
Cena wywoławcza     1.080.000 zł                   Wadium      108.000 zł.
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.
Wadium winno być wniesione:
 
·         przelewem na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg – Łódź, Targowa”, z rachunku przyszłego nabywcy nieruchomości, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej;
·         w postaci obligacji Skarbu Państwa, jako depozyt, do Wydziału Finansowo-Księgowego ZNWŁ, w siedzibie organizatora przetargu, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 202.
 
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 16. 02. 2016 r., o godzinie 1400, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
Wadium uczestnika, który wygra przetarg:
 
·         wniesione przelewem zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,
·         wniesione w obligacjach Skarbu Państwa zostanie zwrócone niezwłocznie po wpłaceniu całej kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 11 do 16 lutego 2016 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, dokonają następujących czynności:
 
·         przedstawią dokument tożsamości;
·         przedstawią dowód wpłaty wadium;
·         dostarczą aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu (osoby prawne);
·         dostarczą stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego (pełnomocnicy uczestników przetargu);
·         zapoznają się z warunkami przetargu, które zostaną udostępnione do wglądu;
·         złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
·         pobiorą numeruprawniający do uczestnictwa w licytacji.
 
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego małżonków, warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest stawiennictwo obojga małżonków.
Warunkiem zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości określonemu oferentowi będzie uzyskanie zgody Zarządu Województwa Łódzkiego w formie uchwały na zawarcie takiej umowy.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 205-58-72.
Zarząd Województwa Łódzkiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
 

Pobierz załącznik:

Czytany 1337 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  19.11.2015 - 08:20
Osoba modyfikująca: Zbigniew Żołnierczyk
Ostatnio zmieniany: 13.01.2016 - 08:19