ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Łodzi, przy ul. Mielczarskiego 35.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana, będąca własnością Województwa Łódzkiego, oznaczona w rejestrze gruntów jako działka nr 46/2, w obrębie geodezyjnym P-09, o powierzchni 0,2767 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00089284/5.
Na nieruchomości posadowione są, zgodnie z kartoteką budynków, cztery budynki (po byłej przychodni lekarskiej), stanowiące gospodarczą całość, częściowo podpiwniczone,  o różnej ilości kondygnacji;  o łącznej powierzchni użytkowej 1220,85 m2. Posiadają one przyłącza do energii elektrycznej, sieci wodnej i kanalizacyjnej oraz miejskiej sieci cieplnej.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (dojazd może być realizowany od  ul. Mielczarskiego, jak również od ul. Cmentarnej).
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie zabudowy śródmiejskiej (uchwała Rady Miejskiej w Łodzi nr XCIX/1826/10 z dn. 27. 10. 2010 r.).
Nieruchomość jest obciążona służebnością przesyłu na rzecz Veolia Energia Łódź SA, nie stanowi przedmiotu innych zobowiązań.
Budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.
Sprzedaż nie jest obciążona podatkiem VAT.
 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu21. 03. 2016 r. o godzinie10.00.
Cena wywoławcza     2.300.000 zł                   Wadium      230.000 zł.
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.
Wadium winno być wniesione:
 
·         przelewem na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg – Łódź, Mielczarskiego”, z rachunku przyszłego nabywcy nieruchomości, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej;
·         w postaci obligacji Skarbu Państwa, jako depozyt, do Wydziału Finansowo-Księgowego ZNWŁ, w siedzibie organizatora przetargu, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 202.
 
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 15. 03. 2016 r., o godzinie 1400, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
Wadium uczestnika, który wygra przetarg:
 
·         wniesione przelewem zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,
·         wniesione w obligacjach Skarbu Państwa zostanie zwrócone niezwłocznie po wpłaceniu całej kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 10 do 15 marca 2016 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, dokonają następujących czynności:
 
·         przedstawią dokument tożsamości;
·         przedstawią dowód wpłaty wadium;
·         dostarczą aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu (osoby prawne);
·         dostarczą stosowne pełnomocnictwo w formie pisemnej, udzielone przez właściwą osobę lub organ (pełnomocnicy uczestników przetargu);
·         zapoznają się z warunkami przetargu, które zostaną udostępnione do wglądu;
·         złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
·         pobiorą numeruprawniający do uczestnictwa w licytacji.
 
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego małżonków, warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest stawiennictwo obojga małżonków.
Warunkiem zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości określonemu oferentowi będzie uzyskanie zgody Zarządu Województwa Łódzkiego w formie uchwały na zawarcie takiej umowy.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 205-58-72.
Zarząd Województwa Łódzkiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

Pobierz załącznik:

Czytany 791 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  13.01.2016 - 08:09
Osoba modyfikująca: Zbigniew Żołnierczyk
Ostatnio zmieniany: 13.01.2016 - 08:12