ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności naniesień nieruchomości położonej w Łodzi, przy al. Włókniarzy 203

 
ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności naniesień
nieruchomości położonej w Łodzi, przy al. Włókniarzy 203
 
Przedmiotem sprzedaży jest posiadane przez Województwo Łódzkie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi, przy al. Włókniarzy 203, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka nr 15/71 w obrębie geodezyjnym P-17, o powierzchni 0,0549 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00301547/0, wraz z prawem własności naniesień posadowionych na tym gruncie.
Na nieruchomości posadowiony jest budynek przychodni lekarskiej, wolnostojący, parterowy, częściowo podpiwniczony, o powierzchni użytkowej, wg kartoteki budynków, 216,00 m2, przyłączony do sieci energetycznej, wodociągowej (ciepła woda z podgrzewaczy elektrycznych), kanalizacyjnej i posiadający ogrzewanie lokalne, gazowe.
Nabywca zobowiązany będzie do zabezpieczenia dostawy wody i odbioru ścieków we własnym zakresie. Zabezpieczenie dostawy mediów, tj. zaopatrzenie budynku w wodę i rozliczenie ścieków zapewnione jest nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2016 roku.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – al. Włókniarzy.
Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z  obowiązującym studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenach kolejowych (uchwała Rady Miejskiej w Łodzi nr XCIC/1826/10 z dn. 27. 10. 2010 r.).
Nieruchomość jest przedmiotem najmu na czas nieoznaczony. Najemcy przysługuje prawo pierwokupu.
Nieruchomość jest obciążona służebnościami przesyłu na rzecz TK Telekom sp. z o.o. i na rzecz PKP Energetyka SA.
Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o udostępnieniu spółce Polskie Koleje Państwowe Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony, grunt stanowiący część działki nr 15/71, w którym zlokalizowany jest wodociąg przebiegający przez tę działkę, stanowiący część sieci wodociągowej należącej do spółki, celem jego eksploatacji, konserwacji, usuwania awarii, przebudowy i modernizacji.
Budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.
Sprzedaż nie jest obciążona podatkiem VAT.
 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu22. 03. 2016 r. o godzinie10:00,
Cena wywoławcza     230.000 zł                     Wadium       23.000 zł
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.
Wadium winno być wniesione:
 
·         przelewem z rachunku przyszłego nabywcy nieruchomości, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej,na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg – Włókniarzy”;
·         w postaci obligacji Skarbu Państwa, jako depozyt, do Wydziału Finansowo-Księgowego ZNWŁ, w siedzibie organizatora przetargu, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 202.
 
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 15 marca 2016 r., o godzinie 1400, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
Wadium uczestnika, który wygra przetarg:
 
·         wniesione przelewem zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,
·         wniesione w obligacjach Skarbu Państwa zostanie zwrócone niezwłocznie po wpłaceniu całej kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 10 do 15 marca 2016 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, dokonają następujących czynności:
 
·         przedstawią dokument tożsamości;
·         przedstawią dowód wpłaty wadium;
·         dostarczą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu (osoby prawne);
·         dostarczą stosowne pełnomocnictwo (pełnomocnicy uczestników przetargu);
·         zapoznają się z warunkami przetargu, które zostaną udostępnione do wglądu;
·         złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
·         pobiorą numeruprawniający do uczestnictwa w licytacji.
 
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego małżonków, warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest stawiennictwo obojga małżonków.
Warunkiem zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości określonemu oferentowi będzie uzyskanie zgody Zarządu Województwa Łódzkiego w formie uchwały na zawarcie takiej umowy.
Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 205-58-72.
Zarząd Województwa Łódzkiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
 
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 12.02.2016

Pobierz załącznik:

Czytany 836 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  12.02.2016 - 08:53