ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności naniesień nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Dworcowej 23/25, dla której przetarg I odbył się w dn. 19.10.2015 r., przetarg II odbył się 26.01.2016 r.

Przedmiotem sprzedaży jest, posiadane przez Województwo Łódzkie, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka nr 1/40, w obrębie geodezyjnym 3, o powierzchni 0,1072 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą nr PT1T/00072094/9; wraz z prawem własności naniesień posadowionych na tym gruncie.
Na nieruchomości posadowiony jest budynek przychodni lekarskiej, wolnostojący, parterowy, podpiwniczony, bez poddasza użytkowego; o powierzchni użytkowej 503,74 m2, przyłączony do sieci energetycznej i posiadający ogrzewanie lokalne, węglowe.
Dostawa wody oraz odbiór ścieków odbywa się poprzez sieć PKP SA. Zgoda PKP SA obowiązuje do 31 grudnia 2016 r. Nabywca zobowiązany będzie do wykonania przyłącza i zabezpieczenia dostaw wody i odbioru ścieków od innego dostawcy, we własnym zakresie.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenach kolejowych (uchwała Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego nr LI/445/09 z dn. 18.12.2009 r.).
Nieruchomość jest przedmiotem najmu na czas nieoznaczony. Najemcy przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości.
Nieruchomość jest obciążona służebnościami przesyłu: na rzecz TK Telekom sp. z o.o. i na rzecz PKP Energetyka SA.
Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o udostępnieniu PKP SA nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony gruntu, stanowiącego część działki nr 1/40, w którym zlokalizowany jest wodociąg przebiegający przez tą działkę, stanowiący część sieci wodociągowej należącej do tej Spółki, celem jego eksploatacji, konserwacji, usunięcia awarii, przebudowy i modernizacji.
Budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.
Sprzedaż nie jest obciążona podatkiem VAT.
 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu  19. 04. 2016 r. o godzinie1000.
Cena wywoławcza     150.000 zł                   Wadium         15.000 zł.
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.
Wadium winno być wniesione:
 
·         przelewem na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg – Tomaszów Mazowiecki”, z rachunku przyszłego nabywcy nieruchomości, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej;
·         w postaci obligacji Skarbu Państwa, jako depozyt, do Wydziału Finansowo-Księgowego ZNWŁ, w siedzibie organizatora przetargu, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208.
 
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 12 kwietnia 2016 r., o godzinie 1400, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
Wadium uczestnika, który wygra przetarg:
 
·         wniesione przelewem zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,
·         wniesione w obligacjach Skarbu Państwa zostanie zwrócone niezwłocznie po wpłaceniu całej kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 7 do 12 kwietnia 2016 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, dokonają następujących czynności:
 
·         przedstawią dokument tożsamości;
·         przedstawią dowód wpłaty wadium;
·         dostarczą aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu (osoby prawne);
·         dostarczą stosowne pełnomocnictwo w formie pisemnej, udzielone przez właściwą osobę lub organ (pełnomocnicy uczestników przetargu);
·         zapoznają się z warunkami przetargu, które zostaną udostępnione do wglądu;
·         złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
·         pobiorą numeruprawniający do uczestnictwa w licytacji.
 
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego małżonków, warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest stawiennictwo obojga małżonków.
Warunkiem zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości określonemu oferentowi będzie uzyskanie zgody Zarządu Województwa Łódzkiego w formie uchwały na zawarcie takiej umowy.
Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 205-58-72.
Zarząd Województwa Łódzkiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

Pobierz załącznik:

Czytany 845 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  15.03.2016 - 08:16
Osoba modyfikująca: Zbigniew Żołnierczyk
Ostatnio zmieniany: 15.03.2016 - 08:21