ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału Województwa Łódzkiego w nieruchomości, położonej w Łodzi, przy ul. Narutowicza 58; przetarg I odbył się dnia 15. 09. 2015 r. przetarg II odbył się dnia 25. 01. 2016 r.

Przedmiotem sprzedaży jest udział Województwa Łódzkiego w wysokości 180/240 części w nieruchomości oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka nr 175/1, o powierzchni 0,3276 ha, w obrębie geodezyjnym S-2, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00001450/0.
Na nieruchomości posadowiony jest zespół budynków, w tym: trzypiętrowy podpiwniczony budynek szkolny o powierzchni zabudowy 704 m2; połączony z nim parterowy budynek auli o powierzchni zabudowy 179 m2; dwupiętrowy częściowo podpiwniczony budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 374 m2, oraz trzy mniejsze budynki parterowe o łącznej powierzchni zabudowy 55 m2. W budynku mieszkalnym znajduje się 15 lokali mieszkalnych i jeden użytkowy. Budynki są przyłączone do sieci wodno-kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej. Budynek szkolny jest przyłączony ponadto do miejskiej sieci ciepłowniczej. Obok budynku szkolnego usytuowane jest boisko.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej przez działkę nr 255/11, będącą współwłasnością gminy Miasta Łódź i osób fizycznych.
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie zabudowy śródmiejskiej (uchwała Rady Miejskiej w Łodzi nr XCIX/1826/10 z dn. 27.10.2010 r.).
Dwa budynki o funkcji oświaty są przedmiotem umowy najmu. Ponadto umowami najmu objęte są: lokal użytkowy i dwie powierzchnie reklamowe. Wszystkie umowy są zawarte na czas nieoznaczony. Spośród lokali mieszkalnych 14 jest zasiedlonych.
Udział Województwa Łódzkiego nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi ani nie stanowi przedmiotu innych zobowiązań, poza wymienionymi.
Właścicielami pozostałych udziałów w nieruchomości są osoby fizyczne. Deklarują one chęć ich sprzedaży.
Sprzedaż nie jest obciążona podatkiem VAT.
 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu6 czerwca 2016 r. o godzinie10.00.
Cena wywoławcza     1.800.000 zł                   Wadium      180.000 zł.
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.
Wadium winno być wniesione:
 
·         przelewem na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg – Łódź, Narutowicza”, z rachunku przyszłego nabywcy nieruchomości, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej;
·         w postaci obligacji Skarbu Państwa, jako depozyt, do Wydziału Finansowo-Księgowego ZNWŁ, w siedzibie organizatora przetargu, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 312.
 
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 31 maja 2016 r., o godzinie 1400, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
Wadium uczestnika, który wygra przetarg:
 
·         wniesione przelewem zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,
·         wniesione w obligacjach Skarbu Państwa zostanie zwrócone niezwłocznie po wpłaceniu całej kwoty równej cenie nabycia udziału w nieruchomości.
 
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 24 do 31 maja 2016 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, dokonają następujących czynności:
 
·         przedstawią dokument tożsamości;
·         przedstawią dowód wpłaty wadium;
·         dostarczą aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu (osoby prawne);
·         dostarczą stosowne pełnomocnictwo (pełnomocnicy uczestników przetargu);
·         zapoznają się z warunkami przetargu, które zostaną udostępnione do wglądu;
·         złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
·         pobiorą numeruprawniający do uczestnictwa w licytacji.
 
Jeżeli nabycie udziału w nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego małżonków, warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest stawiennictwo obojga małżonków.
Warunkiem zawarcia aktu notarialnego sprzedaży udziału w nieruchomości określonemu oferentowi będzie uzyskanie zgody Zarządu Województwa Łódzkiego w formie uchwały na zawarcie takiej umowy.
Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 205-58-72.
Zarząd Województwa Łódzkiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
 

Pobierz załącznik:

Czytany 1181 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  21.03.2016 - 08:17
Osoba modyfikująca: Zbigniew Żołnierczyk
Ostatnio zmieniany: 21.03.2016 - 08:21