ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Opocznie, przy ul. Zakątnej 6.

Przedmiotem sprzedaży jest  nieruchomość będąca własnością Województwa Łódzkiego, oznaczona w rejestrze gruntów jako działka nr 24/4, w obrębie geodezyjnym 11, o powierzchni 0,1151 ha, dla której Sąd Rejonowy w Opocznie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PT1O/00037400/7.
Na nieruchomości posadowione są dwa budynki jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone, stanowiące jedną całość funkcjonalną, o łącznej powierzchni użytkowej 389,22 m2:
1. budynek o przeznaczeniu administracyjno-biurowym,
2. budynek o przeznaczeniu technicznym (trzy hale).
            Budynki wyposażone są w oddzielną instalacje elektryczną, natomiast instalacja wodno-kanalizacyjna przyłączona jest do sieci nieruchomości sąsiedniej. Brak c.o. (do ogrzania stosuje się piece akumulacyjne).
            Ponadto na terenie działki znajduje się plac o powierzchni ok. 426 m2 utwardzony trylinką.  Wygrodzony jest teren o powierzchni 57,4 m2, na którym usytuowany jest transformator energii elektrycznej, nie będący częścią składową nieruchomości. Dostęp do niego zapewnia osobna brama z wjazdem od ulicy.
            Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczno nieruchomość leży na terenach zabudowy usługowo-produkcyjnej (uchwała nr XIII/114/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dn. 5.10.2015 r.).
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani nie stanowi przedmiotu innych zobowiązań.
Sprzedaż nie jest obciążona podatkiem VAT.
 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu  5. 12. 2016 r. o godzinie10.00
Cena wywoławcza     400.000 zł                   Wadium         40.000 zł.
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.
 
 
Wadium winno być wniesione:
 
·         przelewem na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg – Opoczno, Zakątna”, z rachunku przyszłego nabywcy nieruchomości, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej;
·         w postaci obligacji Skarbu Państwa, jako depozyt, do Wydziału Finansowo-Księgowego ZNWŁ, w siedzibie organizatora przetargu, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 202.
 
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 29. 11. 2016 r., o godzinie 1400, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
Wadium uczestnika, który wygra przetarg:
·         wniesione przelewem zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,
·         wniesione w obligacjach Skarbu Państwa zostanie zwrócone niezwłocznie po wpłaceniu całej kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 24 do 29 listopada 2016 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, dokonają następujących czynności:
 
·         przedstawią dokument tożsamości;
·         przedstawią dowód wpłaty wadium;
·         dostarczą aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu (osoby prawne);
·         dostarczą stosowne pełnomocnictwo w formie pisemnej, udzielone przez właściwą osobę lub organ (pełnomocnicy uczestników przetargu);
·         zapoznają się z warunkami przetargu, które zostaną udostępnione do wglądu;
·         złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
·         pobiorą numeruprawniający do uczestnictwa w licytacji.
 
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego małżonków, warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest stawiennictwo obojga małżonków.
Warunkiem zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości określonemu oferentowi będzie uzyskanie zgody Zarządu Województwa Łódzkiego w formie uchwały               na zawarcie takiej umowy.
Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 205-58-72.
Zarząd Województwa Łódzkiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

Pobierz załącznik:

Czytany 1188 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  19.10.2016 - 08:35