ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 43, położonego w Sieradzu, przy ul. Jana Pawła II 90, dla którego przetarg I odbył się dnia 27.06.2016 r., przetarg II odbył się dnia 03.10.2016 r.

Przedmiotem sprzedaży jest niezasiedlony lokal mieszkalny nr 43, będący własnością Województwa Łódzkiego, nieposiadający urządzonej księgi wieczystej, usytuowany na III piętrze pięciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego, posadowionego na działce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 5272/5, w obrębie 15, w Sieradzu, przy ul. Jana Pawła II 90, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu prowadzi księgę wieczystą nr SR1S/00052801/8.
Lokal składa się z kuchni z aneksem jadalnym, pokoju, przedpokoju i łazienki z WC, o łącznej powierzchni 37,23 m2. Wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną i ciepłowniczą z sieci miejskiej. Z własnością lokalu związany będzie udział wynoszący 166/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr 5272/5 o pow. 0,4634 ha, położona w obrębie 15, w Sieradzu, przy ul. Jana Pawła II 90.
Lokal nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani nie stanowi przedmiotu żadnych zobowiązań.
Sprzedaż nie jest obciążona podatkiem VAT.
 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu23. 01. 2017 r. o godzinie10.00.
Cena wywoławcza     75.000 zł                   Wadium           7.500zł.
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.
Wadium winno być wniesione:
 
·         przelewem na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg – Sieradz, Jana Pawła II 90, lok. 43”.Jeżeli przyszłym nabywcą jest osoba fizyczna, wpłata wadium powinna nastąpić z jej konta osobistego (gdy wpłata wadium nastąpi z innego konta w tytule przelewu należy również wpisać imię i nazwisko oferenta), jeśli natomiast podmiot prowadzący działalność gospodarczą, z jego rachunku firmowego;
·         w postaci obligacji Skarbu Państwa, jako depozyt, do Wydziału Finansowo-Księgowego ZNWŁ, w siedzibie organizatora przetargu, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 202.
 
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 17 stycznia 2017 r., o godzinie 1400, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
Wadium uczestnika, który wygra przetarg:
 
·         wniesione przelewem zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,
·         wniesione w obligacjach Skarbu Państwa zostanie zwrócone niezwłocznie po wpłaceniu całej kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 12 do 17 stycznia 2017 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, dokonają następujących czynności:
 
 
·         przedstawią dokument tożsamości;
·         przedstawią dowód wpłaty wadium;
·         dostarczą aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu (osoby prawne);
·         dostarczą stosowne pełnomocnictwo w formie pisemnej, udzielone przez właściwą osobę lub organ (pełnomocnicy uczestników przetargu);
·         zapoznają się z warunkami przetargu, które zostaną udostępnione do wglądu;
·         złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
·         pobiorą numeruprawniający do uczestnictwa w licytacji.
 
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego małżonków, warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest stawiennictwo obojga małżonków.
Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na podstawie przepisów Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1061).
Warunkiem zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości określonemu oferentowi będzie uzyskanie zgody Zarządu Województwa Łódzkiego w formie uchwały na zawarcie takiej umowy.
Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta, spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.
  Przetarg jest ważny jeżeli przynajmniej jeden zakwalifikowany uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 205-58-72.
Zarząd Województwa Łódzkiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

Pobierz załącznik:

Czytany 1052 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Drozda
Data publikacji:  05.12.2016 - 08:16