ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 10 lipca 2017 roku przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Łodzi, przy al. Włókniarzy 205

Przedmiotem przetargu na dzierżawę jest działka gruntu, oznaczona w ewidencji gruntów nr 15/72, w obrębie P-17, o powierzchni 0,0650 ha, stanowiąca przedmiot użytkowania wieczystego Województwa Łódzkiego, położona w Łodzi, przy al. Włókniarzy 205 oraz posadowiony na tym gruncie budynek, o powierzchni użytkowej 437,86 m2, będący własnością Województwa Łódzkiego. Umowa dzierżawy będzie zawarta na okres trzech lat.
Otwarcie licytacji nastąpi w dniu 10 lipca 2017 r. o godzinie 11:00.
Wywoławcza miesięczna wysokość czynszu netto wynosi 3.700,00 zł.
Wadium wynosi 500,00 zł.
 
 
            Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego dzierżawcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 4 lipca 2017 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot licytacji: „Przetarg – Łódź, Włókniarzy 205”.Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
            W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które w terminie od dnia 29 czerwca do 4 lipca 2017 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, po zapoznaniu się z udostępnionymi do wglądu szczegółowymi warunkami przetargu, złożą oświadczenie o ich przyjęciu bez zastrzeżeń i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a przedstawiciele osób prawnych przedstawią ponadto odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku pełnomocników konieczne przedłożenie stosownych pełnomocnictw.
            Pozostałe informacje zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: www.znwl.pl oraz www.bip.lodzkie.pl.
            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71 wew. 132.

Pobierz załącznik:

Czytany 520 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Drozda
Data publikacji:  30.05.2017 - 08:37