ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 54

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 54
 
Przedmiotem sprzedaży jest będąca własnością Województwa Łódzkiego nieruchomość gruntowa, zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka gruntu o powierzchni 0,0778 ha, oznaczona numerem 248/3 w obrębie geodezyjnym S-1 miasta Łodzi, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00239262/2. Nieruchomość zlokalizowana jest w śródmieściu Łodzi.
Na nieruchomości posadowiony wolnostojący czterokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, budynek o funkcji biurowej, posiadający 1217,90 m2 powierzchni użytkowej. Budynek posiada instalacje: elektryczną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody, przyłączone do ogólnodostępnych sieci. Posiada również instalację wodno-kanalizacyjną, korzystającą z przyłącza sąsiedniego szpitala.Budynek obecnie nie jest wykorzystywany, a jego stan techniczny jest dobry.
Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenach zabudowy śródmiejskiej, oznaczonych symbolem SZ (uchwała Rady Miejskiej w Łodzi nr XCIX/1826/10 z dn. 27.10.2010 r.).
Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Przejazd i przechód faktycznie realizowany jest przez działki sąsiednie. Nabywca przejmie nieruchomość w stanie istniejącym i na nim będzie ciążył obowiązek prawnego uregulowania dostępu do drogi publicznej.
Nieruchomość jest obciążona służebnością przesyłu, związaną z przebiegającym pod nią ciepłociągiem. Nie jest obciążona żadnym innym ograniczonym prawem rzeczowymi ani nie stanowi przedmiotu żadnych zobowiązań.
Budynek posadowiony na nieruchomości nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.
Niezależnie od podanych informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej parametrami i aktualnym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych leży w całości po stronie nabywcy i stanowi jego ryzyko.
Transakcja sprzedaży jest zwolniona z podatku VAT.
 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu16. 10. 2017 r. o godzinie10:00,
Cena wywoławcza     1.700.000 zł                     Wadium    170.000 zł
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.
Wadium winno być wniesione:
 
·         przelewem z rachunku przyszłego nabywcy nieruchomości, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej,na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg – Łódź”;
·         w postaci obligacji Skarbu Państwa, jako depozyt, do Wydziału Finansowo-Księgowego ZNWŁ, w siedzibie organizatora przetargu, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 312.
 
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 10 października 2017 r., o godzinie 1400, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
Wadium uczestnika, który wygra przetarg:
 
·         wniesione przelewem zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,
·         wniesione w obligacjach Skarbu Państwa zostanie zwrócone niezwłocznie po wpłaceniu całej kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 5 do 10 października 2017 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, dokonają następujących czynności:
 
·         przedstawią dokument tożsamości;
·         przedstawią dowód wpłaty wadium;
·         dostarczą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu (osoby prawne);
·         dostarczą stosowne pełnomocnictwo (pełnomocnicy uczestników przetargu);
·         złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
·         otrzymają numeruprawniający do uczestnictwa w licytacji.
 
Jeżeli Uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Kiedy Uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna, będąca w związku małżeńskim, w tym także prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest:
 
·         stawiennictwo obojga małżonków,
albo
·         złożenie stosownego oświadczenia, w szczególności podpisanego w obecności pracownika ZNWŁ lub z podpisem poświadczonym notarialnie, o wyrażeniu przez nieuczestniczącego w przetargu współmałżonka zgody na złożenie oświadczenia uczestnika przetargu, a także na udział w licytacji i składanie stosownych oświadczeń z niej wynikających oraz na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu (art. 37 ustawy z dn. 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy; Dz.U. 2015.poz. 2082 – t.j.).;
 
jeśli natomiast nieruchomość ma być nabyta do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest:
 
·         dostarczenie wypisu aktu notarialnego umowy małżeńskiej lub odpisu orzeczenia sądowego ustanawiających rozdzielność majątkową,
albo
·         złożenie przez oboje małżonków, w obecności pracownika ZNWŁ lub z podpisem poświadczonym notarialnie, oświadczenia o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, ze środków pochodzących z jego majątku osobistego.
 
W przypadku występowania pełnomocnika do zawarcia umowy sprzedaży, wymagane będzie pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.
Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w postaci aktu notarialnego będzie uzyskanie zgody Zarządu Województwa Łódzkiego w formie uchwały na zawarcie takiej umowy z określonym oferentem. Brak takiej zgody powoduje unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.
Pozostałe informacje zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: www.znwl.pl oraz www.bip.lodzkie.pl.
Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 205-58-72.
Zarząd Województwa Łódzkiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
 
 
 
 
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 09.08.2017

Pobierz załącznik:

Czytany 487 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  09.08.2017 - 09:57
Osoba modyfikująca: Agnieszka Drozda
Ostatnio zmieniany: 29.09.2017 - 13:58