ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Opocznie, przy ul. Zakątnej 6,

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza
czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Opocznie, przy ul. Zakątnej 6,
dla której odbyły się przetargi: I dn. 05.12.16, II dn.25.04.17 i III dn. 25.07.17
 
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość będąca własnością Województwa Łódzkiego, położona w Opocznie, przy ul. Zakątnej 6, oznaczona w rejestrze gruntów jako działka nr 24/4, w obrębie geodezyjnym 11, o powierzchni 0,1151 ha, dla której Sąd Rejonowy w Opocznie prowadzi księgę wieczystą nr PT1O/00037400/7.
Na nieruchomości posadowione są dwa przylegające do siebie budynki jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone, o łącznej powierzchni użytkowej 389,22 m2:
 
1. budynek o przeznaczeniu administracyjno-biurowym,
2. budynek o przeznaczeniu technicznym (trzy hale).
 
            Budynki wyposażone są w oddzielną instalację elektryczną, natomiast instalacja wodno-kanalizacyjna korzysta z przyłącza nieruchomości sąsiedniej. Do ogrzewania stosuje się piece akumulacyjne.
            Na terenie działki znajduje się plac o powierzchni ok. 426 m2,utwardzony trylinką. Ponadto wygrodzony jest teren o powierzchni 57,4 m2, na którym usytuowany jest transformator energii elektrycznej, niebędący częścią składową nieruchomości. Dostęp do niego zapewnia osobna brama z wjazdem od ulicy.
            Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczno nieruchomość leży na terenach zabudowy usługowo-produkcyjnej (uchwała nr XIII/114/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dn. 5.10.2015 r.).
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani nie stanowi przedmiotu innych zobowiązań.
Budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej parametrami i aktualnym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych leży w całości po stronie nabywcy i stanowi jego ryzyko.
Sprzedaż nie jest obciążona podatkiem VAT.
 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu  17. 10. 2017 r. o godzinie10.00.
Cena wywoławcza     200.000 zł.                   Wadium        20.000 zł.
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.
Wadium winno być wniesione:
 
·         przelewem na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg – Opoczno, Zakątna”, z rachunku przyszłego nabywcy nieruchomości, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej;
·         w postaci obligacji Skarbu Państwa, jako depozyt, do Wydziału Finansowo-Księgowego ZNWŁ, w siedzibie organizatora przetargu, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 202.
 
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 10 października 2017 r., o godzinie 1400, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
Wadium uczestnika, który wygra przetarg:
 
·         wniesione przelewem zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,
·         wniesione w obligacjach Skarbu Państwa zostanie zwrócone niezwłocznie po wpłaceniu całej kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 5 do 10 października 2017 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, dokonają następujących czynności:
 
·         przedstawią dokument tożsamości;
·         przedstawią dowód wpłaty wadium;
·         dostarczą aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu (osoby prawne);
·         dostarczą stosowne pełnomocnictwo w formie pisemnej, udzielone przez właściwą osobę lub organ (pełnomocnicy uczestników przetargu);
·         zapoznają się z warunkami przetargu;
·         złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
·         pobiorą numeruprawniający do uczestnictwa w licytacji.
 
            Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
            Kiedy Uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna, będąca w związku małżeńskim, w tym także prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest:
 
·         stawiennictwo obojga małżonków,
albo
·         złożenie stosownego oświadczenia, w szczególności podpisanego w obecności pracownika ZNWŁ lub z podpisem poświadczonym notarialnie, o wyrażeniu przez nieuczestniczącego w przetargu współmałżonka zgody na złożenie oświadczenia uczestnika przetargu, a także na udział w licytacji i składanie stosownych oświadczeń z niej wynikających oraz na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu (art. 37 ustawy z dn. 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy; Dz.U. 2015.poz. 2082 – t.j.).;
 
jeśli natomiast nieruchomość ma być nabyta do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest:
 
·         dostarczenie wypisu aktu notarialnego umowy małżeńskiej lub odpisu orzeczenia sądowego ustanawiających rozdzielność majątkową,
albo
·         złożenie przez oboje małżonków, w obecności pracownika ZNWŁ lub z podpisem poświadczonym notarialnie, oświadczenia o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, ze środków pochodzących z jego majątku osobistego.
 
Do zawarcia umowy sprzedaży wymagane będzie pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.
Warunkiem zawarcia umowy z określonym oferentem będzie uzyskanie zgody Zarządu Województwa Łódzkiego, wyrażonej w formie odrębnej uchwały. Brak takiej zgody powoduje unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.
Pozostałe informacje zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: www.znwl.pl oraz www.bip.lodzkie.pl.
Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 205-58-72.
Zarząd Województwa Łódzkiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
 
 
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 08.09.2017

Pobierz załącznik:

Czytany 352 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  08.09.2017 - 08:27