ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łowiczu, przy ul. Stanisławskiego 31

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Łowiczu, przy ul. Stanisławskiego 31

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, będąca własnością Województwa Łódzkiego, położona w Łowiczu, przy ul. Stanisławskiego 31, oznaczona w rejestrze gruntów jako działka nr 2385/21 o powierzchni 0,4867 ha, w obrębie geodezyjnym 8. miasta Łowicza, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu prowadzi księgę wieczystą nr LD1O/00030162/8.
Na nieruchomości posadowiony jest trzykondygnacyjny niepodpiwniczony budynek dawnego klasztoru i kościoła, ostatnio będący siedzibą kolegium nauczycielskiego, obecnie pustostan. Według kartoteki budynków posiada on funkcję oświaty, nauki kultury i sportu oraz powierzchnię zabudowy 1.651,00 m2. Przyłączony jest do sieci elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej i ciepłowniczej. Poza wymienionymi przyłączami przez nieruchomość, w jej zachodniej części, przebiega podziemna sieć telekomunikacyjna i elektroenergetyczna niskiego napięcia. W przypadku ujawnienia przez nabywcę nieruchomości, w trakcie robót budowlanych, dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, na nabywcy będzie ciążył obowiązek stosownych powiadomień gestorów, a wynikłe kolizje będą rozwiązywane staraniem i na koszt nabywcy.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej od strony ulicy Stanisławskiego.
Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i leży na terenach zabudowy usługowej użyteczności publicznej i terenach zieleni, parków (uchwała nr XXXI/189/204 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn. 26.08.2004 r.).
Kościół, budynek klasztoru i ogród-park wpisane są oddzielnymi decyzjami do rejestru zabytków i podlega rygorom wynikającym z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 r. poz. 1446). Ponadto działka leży częściowo na obszarze występowania stanowisk archeologicznych. Wszelkie prace remontowo-budowlane mogą być prowadzone za zgodą konserwatora zabytków. Województwo Łódzkie posiada pozwolenie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na sprzedaż nieruchomości.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani nie stanowi przedmiotu innych zobowiązań.
Budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej parametrami i aktualnym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych leży w całości po stronie nabywcy i stanowi jego ryzyko.
Transakcja sprzedaży nastąpi z zastosowaniem 10% bonifikaty od wylicytowanej w przetargu ceny. Sprzedaż nie jest obciążona podatkiem VAT.
Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 28 września 1998 o samorządzie województwa (t.j. – Dz. U. z 2014 r., poz. 1200, z późniejszymi zmianami) Skarbowi Państwa przysługuje prawo pierwokupu lub żądania zwrotu.

Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 18. 12. 2017 r. o godzinie 10.00.
Cena wywoławcza 3.000.000 zł. Wadium 300.000 zł.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.
Wadium winno być wniesione przelewem na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg – Łowicz, Stanisławskiego”, z rachunku przyszłego nabywcy nieruchomości, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej.
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 12 grudnia 2017 r., o godzinie 1400, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
Wadium uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 7 do 12 grudnia 2017 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, dokonają następujących czynności:

• przedstawią dokument tożsamości;
• przedstawią dowód wpłaty wadium;
• dostarczą aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu (osoby prawne);
• dostarczą stosowne pełnomocnictwo w formie pisemnej, udzielone przez właściwą osobę lub organ (pełnomocnicy uczestników przetargu);
• zapoznają się z warunkami przetargu;
• złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
• pobiorą numer uprawniający do uczestnictwa w licytacji.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Kiedy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna, będąca w związku małżeńskim, w tym także prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest:

• stawiennictwo obojga małżonków,
albo
• złożenie stosownego oświadczenia, w szczególności podpisanego w obecności pracownika ZNWŁ lub z podpisem poświadczonym notarialnie, o wyrażeniu przez nieuczestniczącego w przetargu współmałżonka zgody na złożenie oświadczenia uczestnika przetargu, a także na udział w licytacji i składanie stosownych oświadczeń z niej wynikających oraz na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu (art. 37 ustawy z dn. 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy; Dz.U. 2015.poz. 2082 – t.j.);

jeśli natomiast nieruchomość ma być nabyta do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest:

• dostarczenie wypisu aktu notarialnego umowy małżeńskiej lub odpisu orzeczenia sądowego ustanawiających rozdzielność majątkową,
albo
• złożenie przez oboje małżonków, w obecności pracownika ZNWŁ lub z podpisem poświadczonym notarialnie, oświadczenia o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, ze środków pochodzących z jego majątku osobistego.

Do zawarcia umowy sprzedaży wymagane będzie pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.
Warunkiem zawarcia umowy z określonym oferentem będzie uzyskanie zgody Zarządu Województwa Łódzkiego, wyrażonej w formie odrębnej uchwały. Brak takiej zgody powoduje unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.
Pozostałe informacje zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: www.znwl.pl oraz www.bip.lodzkie.pl.
Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 205-58-72.
Zarząd Województwa Łódzkiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 11.10.2017

Pobierz załącznik:

Czytany 529 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  11.10.2017 - 09:33