ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Sieradzu, przy ul. Tuwima 2

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Sieradzu, przy ul. Tuwima 2
 
Przedmiotem sprzedaży jest  nieruchomość będąca własnością Województwa Łódzkiego, położona w Sieradzu, przy ul. Tuwima 2, oznaczona w rejestrze gruntów jako działka nr 124/2, w obrębie geodezyjnym 14, o powierzchni 0,4923 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SR1S/00005167/7.
Na nieruchomości posadowiony jest budynek biurowy, częściowo podpiwniczony, z niewielką  częścią mieszkalną, o powierzchni zabudowy, zgodnie z kartoteką budynków, 1.163 m2, aktualnie pustostan, przyłączony do sieci energetycznej, kanalizacyjnej i grzewczej. Korzysta z przyłącza wodnego sąsiedniej nieruchomości. Obiekt jest całodobowo dozorowany i zabezpieczony przed ingerencją osób trzecich. W przypadku ujawnienia przez nabywcę nieruchomości, w trakcie wykonywania robót budowlanych, dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, wynikłe stąd kolizje będą rozwiązywane staraniem i na koszt nabywcy.
  Budynek składa się z czterech części:
- części A z trzema kondygnacjami nadziemnymi,
- części B z jedną kondygnacją nadziemną i jedną podziemną,
- część C z dwiema kondygnacjami nadziemnymi,
- części D (łącznik) z jedną kondygnacją nadziemną i jedną podziemną.
            Ponadto na nieruchomości posadowiony jest garaż murowany, jednostanowiskowy, o powierzchni zabudowy, zgodnie z kartoteką budynków 19 m2 oraz stacja transformatorowa, która nie jest częścią składową nieruchomości.
            Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uchwała Rady Miejskiej w Sieradzu nr XXXIII/294/09 z dn. 18. 06. 2009 r. zmieniona uchwałą nr XVIII/133/2012 z dn. 24. 04. 2012 r.) nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 1 MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani nie stanowi przedmiotu innych zobowiązań.
Budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej parametrami i aktualnym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Sprzedaż nie jest obciążona podatkiem VAT.
 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu  12. 02. 2018 r. o godzinie10.00
Cena wywoławcza     2.000.000 zł                   Wadium      200.000 zł.
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.
 
Wadium winno być wniesione przelewem na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg – Sieradz, Tuwima 2”, z rachunku przyszłego nabywcy nieruchomości, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej;
 
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 6 lutego 2018 r., o godzinie 1400, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
Wadium uczestnika, który wygra przetarg wniesione przelewem zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 1 do 6 lutego 2018 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, dokonają następujących czynności:
 
·         przedstawią dokument tożsamości;
·         przedstawią dowód wpłaty wadium;
·         dostarczą aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu (osoby prawne);
·         dostarczą stosowne pełnomocnictwo w formie pisemnej, udzielone przez właściwą osobę lub organ (pełnomocnicy uczestników przetargu);
·         zapoznają się z warunkami przetargu;
·         złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
·         pobiorą numeruprawniający do uczestnictwa w licytacji.
 
            Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
            W odniesieniu do uczestniczących w przetargu osób fizycznych,  w tym prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do:
 •  majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
  • stawiennictwo obojga małżonków na przetargu albo
  • przedłożenie pisemnego oświadczenia złożonego w szczególności w obecności pracownika ZNWŁ albo z podpisem notarialnie poświadczonym o wyrażeniu zgody przez współmałżonka nie biorącego udziału w przetargu:  na złożenie oświadczeń uczestnika przetargu, do udziału i składania oświadczeń w prowadzonej licytacji oraz na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu – art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2082)
 • majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie:
  • wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową albo
  • odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową
  • pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich ze środków pochodzących  z tego majątku z podpisami notarialnie poświadczonymi.
 
Do zawarcia umowy sprzedaży wymagane będzie pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.
Warunkiem zawarcia umowy z określonym oferentem będzie uzyskanie zgody Zarządu Województwa Łódzkiego, wyrażonej w formie odrębnej uchwały. Brak takiej zgody powoduje unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.
Pozostałe informacje zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: www.znwl.pl oraz www.bip.lodzkie.pl.
Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 205-58-72.
Zarząd Województwa Łódzkiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
 
 

Dodatkowe informacje

 • Data ogłoszenia: 28.11.2017

Pobierz załącznik:

Czytany 717 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  28.11.2017 - 09:17