ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Łódzkiego, położonej w Pabianicach, przy ul. Gdańskiej 5A,

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości,
stanowiącej własność Województwa Łódzkiego,
położonej w Pabianicach, przy ul. Gdańskiej 5A,
 
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana, o powierzchni 0,5297 ha, oznaczona w ewidencji gruntów, w obrębie ewidencyjnym P-9 miasta Pabianic, jako działka nr 334, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach prowadzi księgę wieczystą nr LD1P/00004691/5.
Posadowiony jest na niej zespół budynków parterowych i piętrowych, o funkcji biurowo-socjalnej, warsztatowo-garażowej i magazynowej, o łącznej powierzchni użytkowej 2 260,95 m2, oraz dwie wiaty garażowe o łącznej powierzchni 319,26 m2; wykorzystywanych w przeszłości jako baza samochodowa. Budynki przyłączone są do sieci elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i grzewczej miejskiej.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 15 września 2016 r., nr XXVIII/358/16) nieruchomość położona jest w strefie ochrony archeologicznej, na terenie przeznaczonym na zabudowę usługową i rzemiosła, a także, jako przeznaczenie uzupełniające, na zabudowę garażową i gospodarczą, magazyny, wiaty oraz urządzenia infrastruktury technicznej – jednostka przestrzenna 2.U1.
W nieruchomości zawartych jest siedemnaście umów najmu, dotyczących garaży i miejsc parkingowych. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. ani nie stanowi przedmiotu innych zobowiązań, poza wymienionymi umowami najmu. Województwo Łódzkie zastrzega sobie prawo zawarcia do czasu przetargu kolejnych umów najmu bądź dzierżawy części przedmiotowej nieruchomości.
Budynki posadowione na nieruchomości nie posiadają świadectw charakterystyki energetycznej.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej parametrami i aktualnym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych leży w całości po stronie nabywcy i stanowi jego ryzyko.
Sprzedaż nie jest obciążona podatkiem VAT.
 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu19. 02. 2018 r. o godzinie10.00.
Cena wywoławcza     1.700.000 zł                     Wadium    170.000 zł
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.
Wadium winno być wniesione:
 
·         przelewem z rachunku przyszłego nabywcy nieruchomości, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg – Pabianice”;
·         w postaci obligacji Skarbu Państwa, jako depozyt, do Wydziału Finansowo-Księgowego ZNWŁ, w siedzibie organizatora przetargu, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9.
 
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 13 lutego 2018 r., o godzinie 1400, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
Wadium uczestnika, który wygra przetarg:
 
·         wniesione przelewem zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,
·         wniesione w obligacjach Skarbu Państwa podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu całej kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 8 do 13 lutego 2018 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, dokonają następujących czynności:
 
·         przedstawią dokument tożsamości;
·         przedstawią dowód wpłaty wadium;
·         dostarczą odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu (osoby prawne);
·         dostarczą stosowne pełnomocnictwo w formie pisemnej, udzielone przez właściwą osobę lub organ (pełnomocnicy uczestników przetargu);
·         zapoznają się z warunkami przetargu;
·         złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
·         otrzymają numer uprawniający do uczestnictwa w licytacji.
 
Jeżeli Uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Kiedy Uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna, będąca w związku małżeńskim, w tym także prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest:
 
·         stawiennictwo obojga małżonków,
albo
·         złożenie stosownego oświadczenia, w szczególności podpisanego w obecności pracownika ZNWŁ lub z podpisem poświadczonym notarialnie, o wyrażeniu przez nieuczestniczącego w przetargu współmałżonka zgody na złożenie oświadczenia uczestnika przetargu, a także na udział w licytacji i składanie stosownych oświadczeń z niej wynikających oraz na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu (art. 37 ustawy z dn. 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy; Dz.U. 2015.poz. 2082 – t.j.).
 
Jeśli natomiast nieruchomość ma być nabyta do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest:
 
·         dostarczenie wypisu aktu notarialnego umowy małżeńskiej lub odpisu orzeczenia sądowego, ustanawiających rozdzielność majątkową,
albo
·         złożenie oświadczenia, przez oboje małżonków w obecności pracownika ZNWŁ lub z podpisem poświadczonym notarialnie, o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, ze środków pochodzących z jego majątku osobistego.
 
W przypadku występowania pełnomocnika do zawarcia umowy sprzedaży, wymagane będzie pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.
Warunkiem zawarcia umowy z określonym oferentem będzie uzyskanie zgody Zarządu Województwa Łódzkiego, wyrażonej w formie odrębnej uchwały. Brak takiej zgody powoduje unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.
Pozostałe informacje zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: www.znwl.pl oraz www.bip.lodzkie.pl.
Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 205-58-72.
Zarząd Województwa Łódzkiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 12.12.2017

Pobierz załącznik:

Czytany 655 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  12.12.2017 - 08:37