ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łowiczu, przy ul. Stanisławskiego 31,

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Łowiczu, przy ul. Stanisławskiego 31,
dla której przetarg I odbył się 26.06.2018 r.
 
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, będąca własnością Województwa Łódzkiego, położona w Łowiczu, przy ul. Stanisławskiego 31, oznaczona w rejestrze gruntów jako działka nr 2385/21 o powierzchni 0,4867 ha, w obrębie geodezyjnym 8. miasta Łowicza, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu prowadzi księgę wieczystą nr LD1O/00030162/8.
Na nieruchomości posadowiony jest trzykondygnacyjny niepodpiwniczony budynek dawnego klasztoru i kościoła, ostatnio będący siedzibą kolegium nauczycielskiego, obecnie pustostan. Według kartoteki budynków posiada on funkcję oświaty, nauki kultury i sportu oraz powierzchnię zabudowy 1.651,00 m2. Przyłączony jest do sieci elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej i ciepłowniczej. Poza wymienionymi przyłączami przez nieruchomość, w jej zachodniej części, przebiega podziemna sieć telekomunikacyjna i elektroenergetyczna niskiego napięcia. W przypadku ujawnienia przez nabywcę nieruchomości, w trakcie robót budowlanych, dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, na nabywcy będzie ciążył obowiązek stosownych powiadomień gestorów, a wynikłe kolizje będą rozwiązywane staraniem i na koszt nabywcy.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej od strony ulicy Stanisławskiego.
Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i leży na terenach zabudowy usługowej użyteczności publicznej i terenach zieleni – parki, oznaczonych symbolem 8.55.UU,ZPp, fragment nieruchomości leży na terenach dróg publicznych – ulica lokalna, oznaczonych symbolem 8.178.KD-L (uchwała nr XXXI/189/204 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn. 26.08.2004 r.).
Kościół, budynek klasztoru i ogród-park wpisane są oddzielnymi decyzjami do rejestru zabytków i podlegają rygorom wynikającym z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 r. poz. 1446). Ponadto działka leży częściowo na obszarze występowania stanowisk archeologicznych. Wszelkie prace remontowo-budowlane mogą być prowadzone za zgodą konserwatora zabytków. Województwo Łódzkie posiada pozwolenie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na sprzedaż nieruchomości.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani nie stanowi przedmiotu innych zobowiązań.
Dla budynku posadowionego na nieruchomości nie jest wymagane wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z art. 3. ust. 4. pkt 1. ustawy z dn. 29. 08. 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2017 r., poz. 1498 oraz z 2018 r., poz. 138).
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej parametrami i aktualnym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych leży w całości po stronie nabywcy i stanowi jego ryzyko.
Transakcja sprzedaży nastąpi z zastosowaniem 10% bonifikaty od wylicytowanej w przetargu ceny. Sprzedaż nie jest obciążona podatkiem VAT.
Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 28 września 1998 o samorządzie województwa(t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2096, ze zm.) Skarbowi Państwa przysługuje prawo pierwokupu lub żądania zwrotu.
 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu  01.10.2018 r. o godzinie10.00.
Cena wywoławcza     1.700.000 zł.                   Wadium     170.000 zł.
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.
Wadium winno być wniesione przelewem na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg – Łowicz, Stanisławskiego”, z rachunku przyszłego nabywcy nieruchomości, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej.
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 25 września 2018 r., o godzinie 1500, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora. Komisja przetargowa odmówi uczestnictwa w przetargu w przypadku braku wpływu we wskazanym terminie.
Wadium uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 20 do 25 września 2018 r., w godzinach 800-1500, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, dokonają następujących czynności:
 
·         przedstawią dowód wpłaty wadium;
·         przedstawią dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby; jeżeli zainteresowanym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – wyciąg o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli osoba prawna, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przetargu;
·         w przypadku osób prawnych przedstawią zgodę zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
·         cudzoziemcy objęci przepisami ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 z późn. zm.) przedstawią zezwolenie na nabycie nieruchomości wydane w trybie tej ustawy;
·         na miejscu podpiszą oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
·         otrzymają numeruprawniający do uczestnictwa w licytacji.
 
            Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
            Kiedy nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego osoby fizycznej, pozostającej w związku małżeńskim, w tym również prowadzącej działalność gospodarczą, warunkiem dopuszczenia do przetargu, będzie:
 
  • stawiennictwo obojga małżonków na przetargu,
albo
  • przedłożenie pisemnego oświadczenia, podpisanego w obecności pracownika ZNWŁ albo z podpisem notarialnie poświadczonym, o wyrażeniu przez współmałżonka niebiorącego udziału w przetargu zgody na: złożenie oświadczenia uczestnika przetargu, udział i składanie oświadczeń w prowadzonej licytacji oraz na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu – art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.);
 
a kiedy do jej majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie:
 
  • wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską, ustanawiającą rozdzielność majątkową bądź odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego tę rozdzielność,
albo
  • pisemnego oświadczenia obojga małżonków, z podpisami poświadczonymi notarialnie, o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, ze środków pochodzących z tego majątku.
 
Niedostarczenie wskazanych dokumentów skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
Dla pełnomocnictwa do zawarcia umowy sprzedaży wymagana będzie forma aktu notarialnego.
Warunkiem zawarcia umowy z określonym oferentem będzie uzyskanie zgody Zarządu Województwa Łódzkiego, wyrażonej w formie odrębnej uchwały. Brak takiej zgody powoduje unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
Pozostałe informacje zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: www.znwl.pl oraz www.bip.lodzkie.pl.
Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 205-58-72.
Zarząd Województwa Łódzkiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
 
 
 
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 27.07.2018

Pobierz załącznik:

Czytany 182 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  27.07.2018 - 09:04
//todo move to script