ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Łódzkiego, położonej w Pabianicach, przy ul. Gdańskiej 5A,

ZARZĄD  NIERUCHOMOŚCI  WOJEWÓDZTWA  ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  ŁÓDZKIEGO
ogłasza
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości,
stanowiącej własność Województwa Łódzkiego,
położonej w Pabianicach, przy ul. Gdańskiej 5A,
dla której przetarg I odbył się 19.02.2018 r., a przetarg II 25.06.2018 r.
 
 
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana, o powierzchni 0,5297 ha, oznaczona w ewidencji gruntów, w obrębie ewidencyjnym P-9 miasta Pabianic, jako działka nr 334, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach prowadzi księgę wieczystą nr LD1P/00004691/5.
Posadowiony jest na niej zespół budynków parterowych i piętrowych, o funkcji biurowo-socjalnej, warsztatowo-garażowej i magazynowej, o łącznej powierzchni użytkowej 2 260,95 m2, oraz dwie wiaty garażowe o łącznej powierzchni 319,26 m2; wykorzystywanych w przeszłości jako baza samochodowa. Budynki przyłączone są do sieci elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i grzewczej miejskiej.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 15 września 2016 r., nr XXVIII/358/16) nieruchomość położona jest w strefie ochrony archeologicznej, na terenie przeznaczonym na zabudowę usługową i rzemiosła, a także, jako przeznaczenie uzupełniające, na zabudowę garażową i gospodarczą, magazyny, wiaty oraz urządzenia infrastruktury technicznej – jednostka przestrzenna 2.U1.
Nieruchomość objęta jest siedemnastoma umowami najmu, dotyczącymi garaży i miejsc parkingowych. Ponadto część nieruchomości objęta jest umową o udostępnienie powierzchni 2,77 m2, w celu wykonania robót budowlanych związanych z ociepleniem ściany szczytowej budynku położonego w Pabianicach, przy ul. Gdańskiej 3/5. Województwo Łódzkie zastrzega sobie prawo uregulowania powyższego zajęcia, poprzez obciążenie przedmiotowej nieruchomości służebnością gruntową. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani nie stanowi przedmiotu innych zobowiązań, poza powyżej wymienionymi. Województwo Łódzkie zastrzega sobie prawo zawarcia do czasu przetargu kolejnych umów najmu bądź dzierżawy części przedmiotowej nieruchomości.
Budynki posadowione na nieruchomości nie posiadają świadectw charakterystyki energetycznej.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej parametrami i aktualnym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych leży w całości po stronie nabywcy i stanowi jego ryzyko. W przypadku ujawnienia przez nabywcę nieruchomości, w trakcie robót budowlanych, dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, na nabywcy będzie ciążył obowiązek stosownych powiadomień gestorów, a wynikłe kolizje będą rozwiązywane staraniem i na koszt nabywcy.
Sprzedaż nie jest obciążona podatkiem VAT.
 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu15. 10. 2018 r. o godzinie10.00.
Cena wywoławcza     1.000.000 zł                     Wadium    100.000 zł
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.
Wadium winno być wniesione przelewem na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg – Pabianice”, z rachunku przyszłego nabywcy nieruchomości, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej.
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 9 października 2018 r., o godzinie 1500, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora. Komisja przetargowa odmówi uczestnictwa w przetargu w przypadku braku wpływu we wskazanym terminie.
Wadium uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 4 do 9 października 2018 r., w godzinach 800-1500, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, dokonają następujących czynności:
 
·         przedstawią dowód wpłaty wadium;
·         podadzą dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby; jeżeli zainteresowanym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – przedstawi wyciąg o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli osoba prawna, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przetargu;
·         w przypadku osób prawnych przedstawią zgodę zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
·         cudzoziemcy objęci przepisami ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 z późn. zm.) przedstawią zezwolenie na nabycie nieruchomości wydane w trybie tej ustawy;
·         na miejscu podpiszą oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
·         podpiszą klauzulę zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych;
·         otrzymają numeruprawniający do uczestnictwa w licytacji.
 
            Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
            Kiedy nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego osoby fizycznej, pozostającej w związku małżeńskim, w tym również prowadzącej działalność gospodarczą, warunkiem dopuszczenia do przetargu, będzie:
 
  • stawiennictwo obojga małżonków na przetargu,
albo
  • przedłożenie pisemnego oświadczenia, podpisanego w obecności pracownika ZNWŁ albo z podpisem notarialnie poświadczonym, o wyrażeniu przez współmałżonka niebiorącego udziału w przetargu zgody na: złożenie oświadczenia uczestnika przetargu, udział i składanie oświadczeń w prowadzonej licytacji oraz na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu – art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.);
 
a kiedy do jej majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie:
 
  • wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską, ustanawiającą rozdzielność majątkową bądź odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego tę rozdzielność,
albo
  • pisemnego oświadczenia obojga małżonków, z podpisami poświadczonymi notarialnie, o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, ze środków pochodzących z tego majątku.
 
Niedostarczenie wskazanych dokumentów skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
Dla pełnomocnictwa do zawarcia umowy sprzedaży wymagana będzie forma aktu notarialnego.
Warunkiem zawarcia umowy z określonym oferentem będzie uzyskanie zgody Zarządu Województwa Łódzkiego, wyrażonej w formie odrębnej uchwały. Brak takiej zgody powoduje unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
Pozostałe informacje zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: www.znwl.pl oraz www.bip.lodzkie.pl.
Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 205-58-72.
Zarząd Województwa Łódzkiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 09.08.2018

Pobierz załącznik:

Czytany 191 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  09.08.2018 - 08:22
Osoba modyfikująca: Agnieszka Drozda
Ostatnio zmieniany: 22.08.2018 - 08:30
//todo move to script