ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 54

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 54
dla której przetarg I odbył się dnia 03. 09. 2018 r.
 
Przedmiotem sprzedaży jest będąca własnością Województwa Łódzkiego nieruchomość gruntowa, zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka gruntu o powierzchni 0,0778 ha, oznaczona numerem 248/3 w obrębie geodezyjnym S-1 miasta Łodzi, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00239262/2. Nieruchomość zlokalizowana jest w śródmieściu Łodzi.
Na nieruchomości posadowiony jest wolnostojący czterokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, budynek o funkcji biurowej, posiadający 1217,90 m2 powierzchni użytkowej. Budynek posiada instalacje: elektryczną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody, przyłączone do ogólnodostępnych sieci. Posiada również instalację wodno-kanalizacyjną, korzystającą z przyłącza sąsiedniego szpitala.Budynek obecnie stanowi pustostan.
Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi nieruchomość położona w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 54, leży na terenie porządkowania i uzupełniania historycznej struktury przestrzennej, są to wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie II, oznaczone symbolem W2a w strefie wielkomiejskiej, tereny przeznaczone pod zabudowę.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej od strony ul. Sterlinga, przez działki sąsiednie, oznaczone numerami 242/1 i 284/4, na których części ustanowiona została służebność przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela dz. 248/3.Szczegółowe warunki wykonywania służebności przejścia i przejazdu, w tym zasady partycypowania w kosztach utrzymania urządzeń niezbędnych do jej wykonywania, powinny zostać ustalone w porozumieniu pomiędzy nabywcą jako właścicielem nieruchomości władnącej a użytkownikiem działek, którym na dzień ogłoszenia o przetargu jest SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej UM w Łodzi- Centralny Szpital Weteranów, z siedzibą w Łodzi, przy ul.  Stefana Żeromskiego 113.
Nieruchomość jest obciążona służebnością przesyłu, związaną z przebiegającym pod nią ciepłociągiem. Nie jest obciążona żadnym innym ograniczonym prawem rzeczowymi ani nie stanowi przedmiotu żadnych zobowiązań.
Budynek posadowiony na nieruchomości nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
W przypadku ujawnienia przez nabywcę nieruchomości, w trakcie robót budowlanych, dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, nie będzie to stanowić wady nieruchomości i na nabywcy będzie ciążył obowiązek stosownych powiadomień gestorów, a wynikłe stąd kolizje będą rozwiązywane jego staraniem i na jego koszt.
Transakcja sprzedaży jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43., ust. 1, pkt 10, w związku z art. 29. a, ust. 8, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)
 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu14. 01. 2019 r. o godzinie10:00,
Cena wywoławcza     1.400.000 zł                     Wadium    140.000 zł
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.
Wadium winno być wniesione przelewem na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg –Łódź, Pomorska”, z rachunku przyszłego nabywcy nieruchomości, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej.
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 8 stycznia 2019 r., o godzinie 1500, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora. Komisja przetargowa odmówi uczestnictwa w przetargu w przypadku braku wpływu wadium we wskazanym terminie.
Wadium uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 3 do 8 stycznia 2019 r., do godziny 1500, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, dokonają następujących czynności:
 
·         przedstawią dowód wpłaty wadium;
·         przedstawią dokumenty umożliwiające stwierdzenie imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby; jeżeli zainteresowanym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – winna przedstawić wyciąg o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli osoba prawna –odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przetargu;
·         w przypadku osób prawnych przedstawią zgodę zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
·         na miejscu podpiszą oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
·         otrzymają numeruprawniający do uczestnictwa w licytacji.
 
Cudzoziemcy objęci przepisami ustawy z dnia 24. 03. 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ze zm.) przedstawią zezwolenie na nabycie nieruchomości wydane w trybie tej ustawy. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, wymaga takiego zezwolenia.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Kiedy nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego osoby fizycznej, pozostającej w związku małżeńskim i prowadzącej działalność gospodarczą, warunkiem dopuszczenia do przetargu, będzie:
 
  • stawiennictwo obojga małżonków na przetargu,
albo
  • przedłożenie pisemnego oświadczenia, podpisanego w szczególności w obecności pracownika ZNWŁ albo z podpisem notarialnie poświadczonym, o wyrażeniu przez współmałżonka niebiorącego udziału w przetargu zgody na: złożenie oświadczenia uczestnika przetargu, udział i składanie oświadczeń w prowadzonej licytacji oraz na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu – art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.);
 
a kiedy do jej majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie:
 
  • wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską, ustanawiającą rozdzielność majątkową bądź odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego tę rozdzielność,
albo
  • pisemnego oświadczenia obojga małżonków, z podpisami poświadczonymi notarialnie, o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, ze środków pochodzących z tego majątku.
Niedostarczenie wskazanych dokumentów skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
Dla pełnomocnictwa do zawarcia umowy sprzedaży wymagana będzie forma aktu notarialnego.
Warunkiem zawarcia umowy z określonym oferentem będzie uzyskanie zgody Zarządu Województwa Łódzkiego, wyrażonej w formie odrębnej uchwały. Brak takiej zgody powoduje unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi jej nabywca.
Pozostałe informacje zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: www.znwl.pl oraz www.bip.lodzkie.pl.
Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 205-58-72.
Zarząd Województwa Łódzkiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
 
 
 
 
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 25.10.2018

Pobierz załącznik:

Czytany 399 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  25.10.2018 - 08:39
Osoba modyfikująca: Zbigniew Żołnierczyk
Ostatnio zmieniany: 25.10.2018 - 08:44