ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności naniesień nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. POW 3

ZARZĄD  NIERUCHOMOŚCI  WOJEWÓDZTWA  ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  ŁÓDZKIEGO
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności naniesień
nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. POW 3
 
Przedmiotem sprzedaży jest prawo Województwa Łódzkiego wieczystego użytkowania gruntu oraz własności naniesieńposadowionych na nieruchomości gruntowej zabudowanej, o powierzchni 0,1193 ha, położonej w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. POW 3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/2 w obrębie 22. miasta Piotrkowa Tryb., dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. prowadzi księgę wieczystą nr PT1P/00094635/1.
Na nieruchomości posadowiony jest wolnostojący trzykondygnacyjny, podpiwniczony budynek, o powierzchni zabudowy, zgodnie z kartoteką budynków, 352,00 m2; aktualnie nieużytkowany, który wcześniej pełnił funkcję przychodni lekarskiej. Budynek jest w złym stanie technicznym.
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego nieruchomość znajduje się na terenach zabudowy wielofunkcyjnej, śródmiejskiej, oznaczonych symbolem MS (uchwała Rady Miejskiej w Piotrkowie Tryb. nr XXVII/359/16 z dn. 26. 10. 2016 r.).
Nieruchomość jest obciążona służebnościami przesyłu na rzecz PKP Energetyka SA i Telekomunikacja Kolejowa sp. z o.o. Nie jest obciążona innym ograniczonym prawem rzeczowym ani nie stanowi przedmiotu żadnych zobowiązań.
Budynek posadowiony na nieruchomości nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
W przypadku ujawnienia przez nabywcę nieruchomości, w trakcie robót budowlanych, dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, nie będzie to stanowić wady nieruchomości i na nabywcy będzie ciążył obowiązek stosownych powiadomień gestorów, a wynikłe stąd kolizje będą rozwiązywane jego staraniem i na jego koszt.
Transakcja sprzedaży jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43., ust. 1., pkt 10., w związku z art. 29.a, ust. 8. oraz art. 7., ust. 1., pkt 7. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).
 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu05. 02. 2019 r. o godzinie10:00,
Cena wywoławcza     600.000 zł                     Wadium       60.000 zł
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.
Wadium winno być wniesione przelewem na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg –Piotrków, POW”, z rachunku przyszłego nabywcy nieruchomości, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej.
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 29 stycznia 2019 r., o godzinie 1400, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora. Komisja przetargowa odmówi uczestnictwa w przetargu w przypadku braku wpływu wadium we wskazanym terminie.
Wadium uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 24 do 29 stycznia 2019 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, dokonają następujących czynności:
 
·         przedstawią dowód wpłaty wadium;
·         przedstawią dokumenty umożliwiające potwierdzenie tożsamości osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby; jeżeli zainteresowanym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – winna przedstawić wyciąg o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli osoba prawna –odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przetargu;
·         w przypadku osób prawnych przedstawią zgodę zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
·         na miejscu podpiszą oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
·         otrzymają numeruprawniający do uczestnictwa w licytacji.
 
Cudzoziemcy objęci przepisami ustawy z dnia 24. 03. 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ze zm.) przedstawią zezwolenie na nabycie nieruchomości wydane w trybie tej ustawy. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, wymaga takiego zezwolenia.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Kiedy nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego osoby fizycznej, pozostającej w związku małżeńskim i prowadzącej działalność gospodarczą, warunkiem dopuszczenia do przetargu, będzie:
 
  • stawiennictwo obojga małżonków na przetargu,
albo
  • przedłożenie pisemnego oświadczenia, podpisanego w szczególności w obecności pracownika ZNWŁ albo z podpisem notarialnie poświadczonym, o wyrażeniu przez współmałżonka niebiorącego udziału w przetargu zgody na: złożenie oświadczenia uczestnika przetargu, udział i składanie oświadczeń w prowadzonej licytacji oraz na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu – art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.);
 
a kiedy do jej majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie:
 
  • wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską, ustanawiającą rozdzielność majątkową bądź odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego tę rozdzielność,
albo
  • pisemnego oświadczenia obojga małżonków, podpisanego w szczególności w obecności pracownika ZNWŁ albo z podpisami poświadczonymi notarialnie, o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, ze środków pochodzących z tego majątku.
Niedostarczenie wskazanych dokumentów skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
Dla pełnomocnictwa do zawarcia umowy sprzedaży wymagana będzie forma aktu notarialnego.
Warunkiem zawarcia umowy z określonym oferentem będzie uzyskanie zgody Zarządu Województwa Łódzkiego, wyrażonej w formie odrębnej uchwały. Brak takiej zgody powoduje unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi jej nabywca.
Pozostałe informacje zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: www.znwl.pl oraz www.bip.lodzkie.pl.
Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 205-58-72.
Zarząd Województwa Łódzkiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
 
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 27.11.2018

Pobierz załącznik:

Czytany 400 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  27.11.2018 - 10:13