ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 21 stycznia 2019 roku przetarg ustny nieograniczony na najem hali usytuowanej na nieruchomości położonej w Łasku, przy ul. 9 Maja 50;

ZARZĄD  NIERUCHOMOŚCI  WOJEWÓDZTWA  ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  ŁÓDZKIEGO
ogłasza na dzień 21 stycznia 2019 roku
przetarg ustny nieograniczony na najem hali
usytuowanej na nieruchomości położonej w Łasku, przy ul. 9 Maja 50;
 
Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Łasku, przy ul. 9 Maja 50, oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka nr 56 w obrębie 20. miasta Łasku, dla której Sąd Rejonowy w Łasku prowadzi księgę wieczystą nr SR1L/00041804/3. Stanowi własność Województwa Łódzkiego.Nieruchomość zabudowana jest kilkoma budynkami, w tym budynkiem warsztatowym o powierzchni zabudowy 406,00 m2.
Przedmiotem najmu będzie usytuowana w tym budynku hala nr 2, o powierzchni 125,53 m2. Hala posiada instalację elektryczną i przeznaczona jest na magazyn.
Przedmiotem licytacji będzie wysokość miesięcznego czynszu netto. Czynsz najmu stanowi wartość netto osiągniętą w przetargu, powiększoną o podatek VAT według obowiązujących przepisów. Czynsz nie obejmuje podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.
Umowa najmu będzie zawarta na trzy lata.
 
 
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 11:00.
Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu netto wynosi 535,00 zł.
Wadium wynosi 60,00 zł.
 
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 15 stycznia 2019 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem: „Przetarg – Łask”.Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 10 do 15 stycznia 2019 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, po zapoznaniu się ze szczegółowymi warunkami przetargu, złożą oświadczenie o ich przyjęciu bez zastrzeżeń i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu.
W tym celu okażą dowód wpłaty wadium orazprzedstawią dane dotyczące imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej; w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przedstawią wyciąg o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a przedstawiciele osób prawnych odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku pełnomocników konieczne jest przedłożenie stosownych pełnomocnictw.
Pozostałe informacje zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: www.znwl.pl oraz www.bip.lodzkie.pl.
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71 wew. 133.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 11.12.2018

Pobierz załącznik:

Czytany 402 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  11.12.2018 - 08:38