ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 15 stycznia 2019 roku przetarg ustny nieograniczony na najem części nieruchomości położonej w Sieradzu, przy ul. 3 Maja 7

Przedmiotem przetargu na najem jest pomieszczenie sali gimnastycznej o powierzchni 527,00 m2, w budynku położonym na nieruchomości usytuowanej w Sieradzu, przy ul. 3 Maja 7, stanowiącej własność Województwa Łódzkiego.
            Pomieszczenie będzie przeznaczone do celów sportowych i udostępniane w soboty, w godzinach 1100 – 1300, zgodnie z harmonogramem zawartym w projekcie umowy. Umowa będzie zawarta na okres czterech miesięcy.
 
Otwarcie licytacji nastąpi w dniu 15 stycznia 2019 r.
Licytacja odbędzie się o godzinie 11:00
Wywoławcza miesięczna wysokość czynszu netto wynosi 70,00 zł za 1 godzinę
Wadium wynosi 40,00 zł
 
Czynsz najmu stanowi wartość netto osiągniętą w przetargu powiększoną o podatek VAT wg. obowiązujących przepisów. Stawka czynszu nie obejmuje podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.
 
            Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 8 stycznia 2019 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot licytacji: „Przetarg – Sieradz, 3 Maja 7”.Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
         W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 3 do 8 stycznia 2019 r., w godzinach 800 - 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, po zapoznaniu się ze szczegółowymi warunkami przetargu, złożą oświadczenie o ich przyjęciu bez zastrzeżeń i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przedstawią wyciąg o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a przedstawiciele osób prawnych odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku pełnomocników konieczne jest przedłożenie stosownych pełnomocnictw.
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.
            Pozostałe informacje zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: www.znwl.pl oraz www.bip.lodzkie.pl.
            Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71 wew. 132.

Pobierz załącznik:

Czytany 229 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Drozda
Data publikacji:  11.12.2018 - 08:51
//todo move to script