ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 11 lutego 2019 roku przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej w Ujeździe, przy pl. Wolności 17 B

ZARZĄD  NIERUCHOMOŚCI  WOJEWÓDZTWA  ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  ŁÓDZKIEGO
ogłasza na dzień 11 lutego 2019 roku
przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę
części nieruchomości położonej w Ujeździe, przy pl. Wolności 17 B
 
W skład nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Województwa Łódzkiego, położonej w Ujeździe, przy pl. Wolności 17 B, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą nr PT1T/00070337/1, wchodzi działka o powierzchni 0,0077 ha, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 112/4 w obrębie 19. Ujazd. Działka zabudowana jest budynkiem parterowym murowanym o powierzchni użytkowej 25,00 m² oraz wiatą przystankową. Budynek posiada przyłącza do sieci elektroenergetycznej i wodno-kanalizacyjnej.
Dla nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujazd (Uchwała RG XXVI/188/12 z dn. 04.10.12 r.) nieruchomość leży na terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Budynek wraz z gruntem, będące przedmiotem dzierżawy, są przeznaczone na działalność usługowo-handlową. Umowa dzierżawy będzie zawarta na trzy lata.
Przedmiotem licytacji będzie wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego netto. Wysokość czynszu ustalona w przetargu, zostanie powiększona o podatek VAT przy podpisywaniu umowy dzierżawy, według obowiązujących przepisów. Czynsz nie obejmuje podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.  
 
 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 11 lutego 2019 r. o godzinie 11:00.
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego netto wynosi670,00 zł.
Wadium wynosi 100,00 zł.
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego dzierżawcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 5 lutego 2019 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem: „Przetarg – Ujazd”. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
            W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 31 stycznia do 5 lutego 2019 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, po zapoznaniu się z warunkami przetargu, złożą oświadczenie o ich przyjęciu bez zastrzeżeń i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a przedstawiciele osób prawnych przedstawią ponadto odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku pełnomocników konieczne jest przedłożenie stosownych pełnomocnictw.
            Pozostałe informacje zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: www.znwl.pl oraz www.bip.lodzkie.pl.
            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71 wew. 133.
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 18.12.2018

Pobierz załącznik:

Czytany 439 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  18.12.2018 - 08:10
Osoba modyfikująca: Zbigniew Żołnierczyk
Ostatnio zmieniany: 27.12.2018 - 10:48