ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 29 stycznia 2019 roku przetarg ustny nieograniczony na najem garaży usytuowanych w Pabianicach, przy ul. Gdańskiej 5A

Przetarg odbędzie się w formie ustnej licytacji wysokości miesięcznego czynszu netto za najem garaży usytuowanych na nieruchomości będącej własnością Województwa Łódzkiego, położonej w Pabianicach, przy ul. Gdańskiej 5A, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze: LD1P/00004691/5. Umowy na najem będą zawarte na okres trzech lat.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 29 stycznia 2019 r., przedmiotem licytacji będą garaże oznaczone numerami: 25 i 26, o łącznej powierzchni 41,54 m2, licytowane wspólnie.
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 11:00.
Wywoławcza miesięczna kwota czynszu netto wynosi 390,00 zł.
Wadium wynosi 50,00 zł.
 
 
            Czynsz najmu stanowi wartość netto osiągniętą w przetargu powiększoną o podatek VAT wg. obowiązujących przepisów. Stawka czynszu nie obejmuje podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 22 stycznia 2019 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot licytacji: „Przetarg – Pabianice, garaże nr 25 i 26”.Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
            W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 17 do 22 stycznia 2019 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, podpiszą oświadczenie o przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przedstawią wyciąg o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a przedstawiciele osób prawnych odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku pełnomocników konieczne jest przedłożenie stosownych pełnomocnictw.
            Pozostałe informacje zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: www.znwl.pl oraz www.bip.lodzkie.pl.
            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71.

Pobierz załącznik:

Czytany 368 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Drozda
Data publikacji:  18.12.2018 - 08:36