ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 28 stycznia 2019 roku przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części gruntu nieruchomości usytuowanej w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 63-75

Przetarg odbędzie się w formie ustnej licytacji wysokości stawki miesięcznego czynszu netto zadzierżawę fragmentu działki gruntu składającej się na nieruchomość położoną w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 63-75. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o numerze LD1M/00036860/1. Część gruntu będąca przedmiotem przetargu znajduje się przy granicy działki, wzdłuż ulicy Drewnowskiej i będzie podstawą dla nośnika reklamy. Umowa na dzierżawę zostanie zawarta na okres jednego roku.
 
            Przetarg odbędzie się w dniu 28 stycznia 2019 r., przedmiotem licytacji będzie 25,00 m2 powierzchni gruntu.
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 11:00.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto wynosi 28,00 zł za 1 m2.
Wadium wynosi 100,00 zł.
 
            Czynsz dzierżawy stanowi wartość netto osiągniętą w przetargu powiększoną o podatek VAT wg. obowiązujących przepisów. Stawka czynszu nie obejmuje podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.
            Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego dzierżawcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 22 stycznia 2019 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot licytacji: „Przetarg – Łódź, Drewnowska 63-75 – powierzchnia reklamowa”.Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
            W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 17 do 22 stycznia 2019 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, podpiszą oświadczenie o przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przedstawią wyciąg o wpisie z Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej, a przedstawiciele osób prawnych odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku pełnomocników konieczne przedłożenie stosownych pełnomocnictw.
            Pozostałe informacje zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: www.znwl.pl oraz www.bip.lodzkie.pl.
            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71.

Pobierz załącznik:

Czytany 454 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Drozda
Data publikacji:  18.12.2018 - 08:43