ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 29 kwietnia 2019 roku przetarg ustny nieograniczony na najem części powierzchni dachu budynku, położonego w Łodzi, przy ul. Limanowskiego 200

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza na dzień 29 kwietnia 2019 roku
przetarg ustny nieograniczony na najem
części powierzchni dachu budynku,
położonego w Łodzi,  przy ul. Limanowskiego 200
 
Przedmiotem przetargu będzie najem 30,00 m2 powierzchni dachu budynku wolnostojącego (dawne kino „Adria”) posadowionego na przylegających do siebie działkach gruntu; w tym nieposiadających księgi wieczystej, oznaczonych numerami: 16/2 16/30 16/31 16/34 16/36, oraz działkach, dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia prowadzi księgi wieczyste: nr 16/3 – LD1M/00044549/4, nr 16/33 – LD1M/00173227/4, nr 16/35 – LD1M/00173226/7, a także nr 16/29 i 16/45 – LD1M/00173225/0. Nieruchomość jest w samoistnym posiadaniu Województwa Łódzkiego.
Powierzchnia przeznaczona jest na lokalizację urządzeń telekomunikacyjnych – stację telefonii komórkowej.
Umowa najmu będzie zawarta na trzy lata.
 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 29 kwietnia 2019 r. o godzinie 11:00.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto wynosi 3850,00 zł.
Minimalne postąpienie wynosi 50,00 zł.
Wadium wynosi 400,00 zł.
 
Czynsz najmu stanowi wartość netto osiągniętą w licytacji, powiększoną o podatek VAT według obowiązujących przepisów. Czynsz nie obejmuje podatku od nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 23 kwietnia 2019 roku, do godziny 1500, na rachunek ZNWŁ nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem: „Przetarg – Łódź, Limanowskiego”.Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
            W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 18 do 23 kwietnia 2019 r., do godziny 1500, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, złożą oświadczenie o przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przedstawią wyciąg o wpisie z  Centralnej Ewidencji i  Informacji o  Działalności Gospodarczej, a przedstawiciele osób prawnych odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku pełnomocników konieczne jest przedłożenie stosownych pełnomocnictw.
                Pozostałe informacje zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: www.znwl.pl oraz www.bip.lodzkie.pl.
            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71 wew. 133.
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 26.03.2019

Pobierz załącznik:

Czytany 175 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  26.03.2019 - 08:27
Osoba modyfikująca: Zbigniew Żołnierczyk
Ostatnio zmieniany: 01.04.2019 - 15:05