ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 22 lipca 2019 roku drugi przetarg ustny nieograniczony na najem części powierzchni dachu budynku, położonego w Łodzi, przy ul. Limanowski

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

działający w imieniu

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ogłasza na dzień 22 lipca 2019 roku

drugi przetarg ustny nieograniczony na najem

części powierzchni dachu budynku,

położonego w Łodzi,  przy ul. Limanowskiego 200.

Przetarg pierwszy odbył się 29 kwietnia 2019 r.

 

Przedmiotem przetargu będzie najem 30,00 m2 powierzchni dachu budynku wolnostojącego (dawne kino „Adria”) posadowionego na przylegających do siebie działkach gruntu  położonych w obrębie geodezyjnym B-44, oznaczonych numerami: 16/2, 16/3, 16/29, 16/30, 16/31, 16/33, 16/34, 16/35, 16/36 i 16/45. Nieruchomość jest w samoistnym posiadaniu Województwa Łódzkiego.

Powierzchnia przeznaczona jest na lokalizację urządzeń telekomunikacyjnych – stację telefonii komórkowej.

Umowa najmu będzie zawarta na trzy lata.

Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 22 lipca 2019 r. o godzinie 11:00.

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto wynosi 3850,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi 50,00 zł.

Wadium wynosi 400,00 zł.

Czynsz najmu stanowi wartość netto osiągniętą w licytacji, powiększoną o podatek VAT według obowiązujących przepisów. Czynsz nie obejmuje podatku od nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 16 lipca 2019 roku, do godziny 1500, na rachunek ZNWŁ nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem: „Przetarg – Łódź, Limanowskiego”. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.

            W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 11 do 16 lipca 2019 r., do godziny 1500, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, złożą oświadczenie o przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przedstawią wyciąg o wpisie z  Centralnej Ewidencji i  Informacji o  Działalności Gospodarczej, a przedstawiciele osób prawnych odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku pełnomocników konieczne jest przedłożenie stosownych pełnomocnictw.

                Pozostałe informacje zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: www.znwl.pl oraz www.bip.lodzkie.pl.

            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.

Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71 wew. 133.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 11.06.2019

Pobierz załącznik:

Czytany 170 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  11.06.2019 - 09:02