ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 20 stycznia 2020 roku przetarg ustny nieograniczony na najem sali gimnastycznej usytuowanej w Sieradzu, przy ul. 3 Maja 7

ZARZĄD  NIERUCHOMOŚCI  WOJEWÓDZTWA  ŁÓDZKIEGO

działający w imieniu

ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  ŁÓDZKIEGO

ogłasza na dzień 20 stycznia 2020 roku

przetarg ustny nieograniczony na najem sali gimnastycznej

usytuowanej w Sieradzu, przy ul. 3 Maja 7

 

Przedmiotem przetargu w formie ustnej licytacji będzie najem sali gimnastycznej, usytuowanej w budynku B posadowionym na nieruchomości, będącej własnością Województwa Łódzkiego, położonej w Sieradzu, przy ul. 3 Maja 7, oznaczonej jako działki o numerach 5270/24 i 5270/28, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu prowadzi księgę wieczystą o numerze: SR1S/00063004/1. Sala gimnastyczna ma powierzchnię 527,00 m2, wyposażona jest w instalację elektryczną oraz centralnego ogrzewania. Przedmiotem umowy będzie najem sali w okresie od 31. 01. 2020 r. do 18. 04. 2020 r. (33 godziny) w terminach wyszczególnionych poniżej.

  1. W miesiącu styczniu w dniu:

31. 01. w godzinach 16:00+17:30.

  1. W miesiącu lutym w dniach:

01.02. w godzinach 9:00-10:30,

07.02. w godzinach 16:00-17:30,

08.02. w godzinach 9:00-10:30,

14.02. w godzinach 16:00-17:30,

15.02. w godzinach 9:00-10:30,

21.02. w godzinach 16:00-17:30,

22.02. w godzinach 9:00-10:30,

28.02. w godzinach 16:00-17:30,

29.02. w godzinach 9:00-10:30,

  1. W miesiącu marcu w dniach:

06.03. w godzinach 16:00-17:30,

07.03. w godzinach 9:00-10:30,

13.03. w godzinach 16:00-17:30,

14.03. w godzinach 9:00-10:30,

20.03. w godzinach 16:00-17:30,

21.03. w godzinach 9:00-10:30,

27.03. w godzinach 16:00-17:30,

28.03. w godzinach 9:00-10:30

  1. W miesiącu kwietniu w dniach:

03.04. w godzinach 16:00-17:30,

04.04. w godzinach 9:00-10:30,

17.04. w godzinach 16:00-17:30,

18.04. w godzinach 9:00-10:30,

Otwarcie przetargu nastąpi o godzinie 11:00.

Wadium wynosi 400,00 zł.

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto za 1 godzinę wynosi 80,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi 5,00 zł.

Wysokość miesięcznego czynszu stanowić będzie iloczyn stawki netto za 1 godzinę wylicytowanej w przetargu oraz ilości godzin najmu w danym miesiącu, powiększony o podatek VAT według obowiązujących przepisów.

Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 14 stycznia 2020 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem : „Przetarg – Sieradz, 3 Maja 7”. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w dniach od 9 do 14 stycznia 2020 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, podpiszą oświadczenie o przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium, ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przedstawią wyciąg o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a przedstawiciele osób prawnych odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku pełnomocników konieczne jest przedłożenie stosownych pełnomocnictw.

Pozostałe informacje zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: www.znwl.pl oraz www.bip.lodzkie.pl.

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.

Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 10.12.2019

Pobierz załącznik:

Czytany 270 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  10.12.2019 - 09:42