ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2A położonego w Warcie, przy ul. Sieradzkiej 3

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

działający w imieniu

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2A

położonego w Warcie, przy ul. Sieradzkiej 3

 

 

 

 

Przedmiotem sprzedaży jest samodzielny lokal mieszkalny nr 2A, będący własnością Województwa Łódzkiego, nieposiadający urządzonej księgi wieczystej, usytuowany
na I piętrze czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego, posadowionego na działce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 245/18, w obrębie 12, w Warcie, przy ul. Sieradzkiej 3, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu prowadzi księgę wieczystą nr SR1S/00055381/8.

Lokal mieszkalny składa się z jednego pokoju,  o powierzchni użytkowej 17,50 m2.
Do lokalu przynależna jest piwnica o powierzchni użytkowej 17,00 m2 usytuowana w piwnicy budynku. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 22/1000 w części wspólnej,
w tym w prawie własności nieruchomości położonej w Warcie, przy ul. Sieradzkiej 3.

Użytkownicy lokalu korzystają ze wspólnej dla 6 lokali mieszkalnych łazienki z w.c., która znajduje się na II piętrze budynku, w tej samej, co lokal klatce schodowej.

Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o. i c.w.o. (z własnej kotłowni zlokalizowanej w budynku). Lokal nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani nie stanowi przedmiotu żadnych zobowiązań. Aktualnie stanowi pustostan.

Zgodnie z wpisem w dziale I księgi wieczystej SR1S/00055381/8 - na rzecz właścicieli nieruchomości oznaczonej, jako działka nr 245/18 ustanowiona jest służebność gruntu polegająca na prawie wjazdu i wyjazdu, przechodu i przejazdu do drogi publicznej przez działkę 245/19. Natomiast zgodnie z zapisem działu III - wszelkie prawa, roszczenia i ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ciążą na związanych z nimi udziałach we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, w tym stanem jej zagospodarowania, stanem technicznym budynku oraz lokalu.

Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 10 w związku
z art. 29 a ust.1 i 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.)

Dla lokalu nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) upłynął w dniu 17 grudnia 2019 r.

Otwarcie przetargu nastąpi w dniu  27 stycznia 2020 r. o godzinie 10.00.

Cena wywoławcza 22.000,00 zł.     Wadium 2.200,00 zł.      Minimalne postąpienie 220,00 zł.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.

Wadium winno być wniesione przelewem na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg – Warta, Sieradzka 3 lok. 2A”, z rachunku przyszłego nabywcy nieruchomości, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej.

Termin wniesienia wadium upływa w dniu 21 stycznia 2020 r., o godzinie 1400, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.

Wadium uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 16 do 21 stycznia 2020 r., w godzinach 800 - 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, dokonają następujących czynności:

 

·         przedstawią dowód wpłaty wadium;

·         przedstawią dokumenty umożliwiające stwierdzenie tożsamości osoby zainteresowanej, tj. imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP i adres siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot, oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przetargu;

·         w przypadku osoby prawnej przedstawią zgodę zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;

·         podpiszą na miejscu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;

·         otrzymają numer uprawniający do uczestnictwa w licytacji;

·         cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na podstawie przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ze zm.). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

            Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

            W odniesieniu do uczestniczących w przetargu osób fizycznych,  w tym prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do:

 •  majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
  • stawiennictwo obojga małżonków na przetargu albo
  • przedłożenie pisemnego oświadczenia podpisanego w szczególności w obecności pracownika ZNWŁ albo z podpisem notarialnie poświadczonym o wyrażeniu zgody przez współmałżonka nie biorącego udziału w przetargu:  na złożenie oświadczeń uczestnika przetargu, do udziału i składania oświadczeń w prowadzonej licytacji oraz na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu – art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2086 ze zm.)
 • majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie:
  • wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową albo
  • odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową
  • pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich ze środków pochodzących  z tego majątku z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Niedostarczenie wskazanych dokumentów skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.

Do zawarcia umowy sprzedaży wymagane będzie pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.

Warunkiem zawarcia umowy z określonym oferentem będzie uzyskanie zgody Zarządu Województwa Łódzkiego, wyrażonej w formie odrębnej uchwały. Brak takiej zgody powoduje unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.

Pozostałe informacje zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: www.znwl.pl oraz www.bip.lodzkie.pl.

Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 205-58-72.

Zarząd Województwa Łódzkiego, może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

  

Dodatkowe informacje

 • Data ogłoszenia: 20.12.2019

Pobierz załącznik:

Czytany 311 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  20.12.2019 - 08:02