Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego ogłasza na dzień 18 sierpnia 2020 roku przetarg ustny nieograniczony na najem części powierzchni użytkowej w budynku położonym w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. św. Antoniego 47.

ZARZĄD  NIERUCHOMOŚCI  WOJEWÓDZTWA  ŁÓDZKIEGO

działający w imieniu

ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  ŁÓDZKIEGO

ogłasza na dzień 18 sierpnia 2020 roku

przetarg ustny nieograniczony

na najem części powierzchni użytkowej w budynku

położonym w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. św. Antoniego 47

Przetarg dotyczy nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. św. Antoniego 47, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr  28/1 w obrębie geodezyjnym 13. miasta Tomaszowa Mazowieckiego, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą nr PT1T/00005154/8. Posadowiony jest na niej dwupiętrowy budynek szkolny, oznaczony w kartotece budynków numerem 134.

Przedmiotem przetargu w formie ustnej licytacji będzie najem części powierzchni użytkowej wskazanego budynku, usytuowanej w korytarzu na parterze, w tym:

  • 1,00 m2 w końcu korytarza, na wprost wejścia,
  • 1,00 m2 w końcu korytarza, po prawej stronie.

W obu lokalizacjach istnieje dostęp do instalacji elektrycznej. Powierzchnia najmu przeznaczona będzie na zainstalowanie urządzeń typu wendingowego do sprzedaży przekąsek oraz napojów zimnych i gorących.

Przedmiotem licytacji będzie wysokość miesięcznego czynszu netto za wynajmowane powierzchnie. Czynsz najmu stanowić będzie wartość netto osiągnięta w przetargu, powiększona o podatek VAT według obowiązujących przepisów. Ponadto najemca ponosić będzie koszty zużycia energii elektrycznej.

Umowa najmu będzie zawarta na okres trzech lat.

Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 11:00.

Wadium wynosi 20,00 zł.

Wywoławcza kwota  m miesięcznego czynszu netto wynosi 200,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł.

Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 11 sierpnia 2020 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot przetargu: „Przetarg – Tomaszów Mazowiecki, św. Antoniego 47”. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w dniach od 6 do 11 sierpnia 2020 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, podpiszą oświadczenie o przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium, ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przedstawią wyciąg z wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a przedstawiciele osób prawnych odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku pełnomocników konieczne jest przedłożenie stosownych pełnomocnictw.

Pozostałe informacje zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: www.znwl.pl oraz www.bip.lodzkie.pl.

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.

Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 07.07.2020

Pobierz załącznik:

Czytany 137 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  07.07.2020 - 08:14
Osoba modyfikująca: Zbigniew Żołnierczyk
Ostatnio zmieniany: 07.07.2020 - 08:23