Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

Rozstrzygnięcie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

Uchwałą Nr 1039/20 z dn. 14 października 2020 roku Zarząd Województwa Łódzkiego powołał z dniem 21 października 2020 roku na to stanowisko Pana Dominika Kacpra Płazę na okres 3 lat.

 

 

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 721/20 z dn. 14 lipca 2020 roku ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Plac Wolności 14, 91-415 Łódź

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi – instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Samorząd Województwa Łódzkiego, na czas określony, tj. na okres 3 lat w oparciu o zasady określone w art. 16 ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194).

 • Wymagania formalne wobec kandydata przystępującego do konkursu:
 • złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu w pkt. II, w terminie określonym w pkt. V,
 • wykształcenie wyższe magisterskie w jednej z dziedzin wymienionych w pkt. III. 1),
 • 3 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
 • złożenie autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury (zwanego dalej programem działania instytucji) na okres 3 lat (załącznik nr 1 do ogłoszenia).
 • Dokumenty składane przez kandydata:
 • list motywacyjny z własnoręcznym, czytelnym podpisem,
 • kwestionariusz osobowy z własnoręcznym, czytelnym podpisem (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 • program działania instytucji, o którym mowa w pkt. I. 4), w formie papierowej
  z własnoręcznym, czytelnym podpisem,
 • kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy na stanowisku kierowniczym lub doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury (aktualny wypis z rejestru CEIDG),
 • oświadczenie kandydata (zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia).

 

Nie złożenie kompletu ww. dokumentów lub złożenie ich po terminie określonym w pkt. V stanowi podstawę do odrzucenia oferty z powodu niespełnienia wymogów formalnych konkursu.

 

 • Wymagane kwalifikacje, umiejętności i kompetencje:
 • wykształcenie w jednej z dziedzin związanych z działalnością statutową Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, bądź studia o kierunku artystycznym, historycznym, z zakresu zarządzania, zarządzania kulturą, pedagogicznym, konserwatorskim i konserwacji dzieł sztuki bądź pokrewne,
 • znajomość języka obcego (na poziomie średnio-zaawansowanym),
 • posiadanie stopnia doktora,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych i realizacji projektów kulturalnych (miękkich i inwestycyjnych) ze źródeł pozabudżetowych,
 • znajomość zagadnień i problematyki związanej z funkcjonowaniem muzeum, w tym przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej i finansów publicznych.

Do wniosku mogą być dołączone inne dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe kandydata (np.: opinie, rekomendacje).

 • Zadania realizowane przez Dyrektora:
  • ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
  • ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz majątkiem Muzeum,
  • przedstawianie właściwym instytucjom i organom założycielskim planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
  • wydawanie zarządzeń,
  • racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi
   i materialnymi Muzeum,
  • wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Muzeum,
  • tworzenie warunków umożliwiających planowanie i realizowanie w Muzeum zadań obronnych oraz zadań w obszarze zarządzania kryzysowego, określonych odrębnymi przepisami.
 • Sposób i termin złożenia dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Podawczym Urzędu (parter) lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia
21 sierpnia 2020 r. W obu przypadkach na kopercie należy umieścić informację „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego
i Etnograficznego w Łodzi – NIE OTWIERAĆ”.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

 • Przewidywany termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postępowania konkursowego: 16.10.2020 r.

 

 • Informacje dodatkowe:
 • Informacji o konkursie udziela Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, tel. (42) 291-98-20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w godzinach pracy Urzędu;
 • Osoby przystępujące do konkursu mogą wystąpić do organizatora lub instytucji o udostępnienie danych dotyczących warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 • Wszystkie wymienione w ogłoszeniu załączniki można pobrać ze strony internetowej: https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/pwu/nabor-na-stanowiska-kierownicze-w-jednostkach-podleglych lub otrzymać w sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, adres jw.;
 • Na wniosek Komisji kandydat może zostać zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów złożonych w formie kopii;
 • Kandydaci zostaną pisemnie poinformowani o wynikach prac Komisji oraz
  o rozstrzygnięciu konkursu;
 • Program działania instytucji, złożony przez uczestnika konkursu wyłonionego przez komisję konkursową na kandydata na dyrektora, zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia jego powołania;
 • Pod ocenę merytoryczną Komisji będzie poddawany przede wszystkim autorski program działania instytucji, jak również inne wymagane kwalifikacje.

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru: Uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego nr 721/20
 • Data ważności: 21.08.2020
 • Data ogłoszenia: 14.07.2020

Pobierz załącznik:

Czytany 1324 razy
Osoba publikująca :  Michał Łęczycki
Data publikacji:  15.07.2020 - 15:43
Osoba modyfikująca: Michał Łęczycki
Ostatnio zmieniany: 23.10.2020 - 14:30