Nabór ofert na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.

Zarząd Województwa Łódzkiego
w imieniu którego działa
Marszałek Województwa Łódzkiego

działając na podstawie art 41 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia z 05 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) w związku z § 24 ust. 1 Umowy Spółki Łódzki Regionalny Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
ogłasza II nabór ofert od kandydatów na stanowisko
Wiceprezesa Zarządu Spółki

1. Zgodnie z § 24 ust. 2 Umowy Spółki, Członków Zarządu Spółki, w tym i Wiceprezesa  Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, spośród osób wskazanych przez podmioty wymienione w ust. 1 (§ 24 US).

2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament ds. Przedsiębiorczości
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

w godzinach od 08:00 do 16:00 – od poniedziałku do piątku, w formie pisemnej,
w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: "Nabór na Wiceprezesa Zarządu Spółki ŁRPN-T Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi – nie otwierać".

Zgłoszenia należy składać w terminie 14 dni od dnia następnego po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia (tj. do dnia 01.07.2015 r. włącznie).

O dochowaniu terminu złożenia zgłoszenia decydować będzie data doręczenia przesyłki do siedziby Urzędu także w przypadku wysłania oferty przez pocztę.

3.      Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o naborze lub złożone po upływie wyznaczonego terminu, określonego w pkt. 2,
nie będą podlegać rozpatrzeniu.

4. Kandydaci winni spełniać następujące wymagania formalne:

- ukończone studia wyższe zakończone tytułem magistra lub tytułem równorzędnym, zgodnie z ustawą z dnia 27.07.2005 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Z 2005 r.nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).
Preferowane wykształcenie: ekonomiczne, prawnicze.
- co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
- niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska w zarządach spólek handlowych,
- niekaralność za przestępstwa określone w art. 18 ustawy Kodeks spółek handlowych.

Znajomość języków obcych, potwierdzona stosownymi certyfikatami wydanych zgodnie z wytycznymi Rady Europy, stanowi dodatkowy istotny atut w ocenie przydatności kandydata (podczas procesu rekturacji może zostać zweryfikowana znajomość deklarowanego języka obcego).

Oferty kandydatów winny zawierać imię i nazwisko kandydata, numer dowodu osobistego kandydata, numer PESEL, adres do korespondencji wraz z numerem telefonu kontaktowego oraz dokumenty (oryginały, urzędowe odpisy lub poświadczone przez kandydata kopie) potwierdzające spełnienie wymaganych warunków tj.:
- cv i list motywacyjny,
- dyplom ukończenia studiów wyższych,
- dokumenty potwierdzające staż pracy,
- dokumenty potwierdzające odpowiednie kwalifikacje, w tym ukończone kursy specjalistyczne predysponujące kandydata do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, które stanowić będą przedmiot oceny kandydata,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- oświadczenie o nie podleganiu określonym w przepisach ograniczeniom
lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu w spółkach handlowych,
- oświadczenie o niekaralności (w przypadku wskazania konkretnego kandydata, zobowiązany on będzie do dostarczenia zaświadczenia z KRK
o niekaralnosci),
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz 1182 z późn. zm.),
- oświadczenie o złożeniu (w wymaganej prawem formie) oświadczenia lustracyjnego, o ile kandydat jest objęty takim obowiązkiem w myśl ustawy
z dnia 18 paźdzeirnika 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1388).

5. Do oferty kandydat dołącza, w oryginałach lub poświadczonych przez siebie za zgodność z oryginałem kopiach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata, w tym w szczególności spełnienie wymogów wskazanych w pkt. 4 i 5 pod rygorem wykluczenia kandydata z naboru.

6. Po upływie terminu składania ofert, Komisja ds. Rekrutacji, powołana odrębnym zarządzeniem Marszałka Województwa Łódzkiego, dokona otwarcia ofert, sprawdzi spełnianie wymogów formalnych złożonych ofert oraz przeprowadzi na przyjętych zasadach dalszy etap naboru, zmierzający do wskazania Radzie Nadzorczej kandydata na Wiceprezesa Zarządu Spółki.

7. Komisja ds. Rekrutacji, w toku procesu wyłaniania kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, przeprowadzi postępowanie rekrutacyjne, które może składać się z dwóch etapów: pisemnego (testu wiedzy) i rozmowy kwalifikacyjnej.

O ostatecznej liczbie etapów decydowac będzie komisja, w zależności od ilości ofert.

O termienie przeprowadzenia zarówno testu jak i rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefonicznie z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem przed datą planowanego etapu rekrutacji.

Zakres zagadnień będących przedmiotem testu/rozmowy kwalifikacyjnej,
dla kandydatów ubiegających się o stanowiska Prezesa Zarządu Spółki,:
a) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołem pracowników,
c) znajomość zasad  funkcjonowania spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
d) znajomość zasad wynagradzenia w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące  funkcje publiczne oraz znajomości nadzoru właścicielskiego.
e) wiedza z zakresu finansów i rachunkowości przedsiebiorstwa, zarządzania jakością, marketingu, promocji, sprzedaży, analizy rynku i konkurencji, public relations, prowadzenia projektów inwestycyjnych.

8.      Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, wskazanego w pkt. 6 – 7, Marszałek Województwa Łódzkiego, w imieniu Zarządu Województwa Łódzkiego, niezwłocznie wskaże Radzie Nadzorczej jednego kandydata na Wiceprezesa Zarządu, za wyjątkiem sytuacji wskazanej w pkt. 9 lub 10.

9. Marszałek Województwa Łódzkiego, aż do momentu wskazania Radzie Nadzorczej kandydata na Wiceprezesa Zarządu, może zakończyć nabór bez podania przyczyny i bez dokonywania wyboru kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

10. Po wskazaniu Radzie Nadzorczej kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Marszałek Województwa Łódzkiego może, aż do momentu dokonania wyboru Wiceprezesa Zarządu przez Radę Nadzorczą, odwołać wskazanie kandydata i wskazać inną osobę bez podania przyczyny lub nabór zakończyć bez podania przyczyny i bez wskazywania kandydata na stanowisko Wicerezesa Zarządu Spółki.

11. Po wskazaniu przez Marszałka Województwa Łódzkiego Radzie Nadzorczej kandydata na Wiceprezesa Zarządu, Rada Nadzorcza niezwłocznie dokona wyboru Wiceprezesa Zarządu.

12. Materiały informacyjne o Spółce kandydaci mogą uzyskać w siedzibie Spółki od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 14:00 licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Zakres materiałów informacyjnych udostępnianych kandydatom obejmuje następujące dokumenty dotyczące Spółki: Umowa Spółki, aktualny odpis z KRS
dla Spółki, ostatnie zatwierdzone sprawozdanie finansowe z działalności Spółki wraz z planem rzeczowo-finansowym na kolejny rok (2015), projekt bilansu
na zakończenie roku 2014, projekt rachunku zysków i strat za rok 2014.

Część z ww. materiałów dostępna jest na stronach BIP Spółki Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. pod adresem: http://technopark.lodz.pl/

Dostęp do informacji odbywać się będzie wyłącznie w siedzibie Spółki i wyłącznie na zasadach zapewniających ochronę informacji poufnych oraz objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.

13. W razie poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonanego przez kandydata, w zależności od etapu naboru kandydat może zostać zobowiązany przez Komisję ds. Rekrutacji do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów pod rygorem pominięcia dokumentów, których nie przedłożono. Jeżeli dotyczyć to będzie dokumentów warunkujących spełnienie wymogów formalnych kandydat zostaje wykluczony z procedury naboru.

14. Marszałek Województwa Łódzkiego zastrzega możliwość zakończenia naboru w każdym czasie bez podania przyczyny i bez dokonywania wyboru Wiceprezesa Zarządu Spółki. Komisja ds. Rekrutacji powiadamia kandydatów o zakończeniu naboru.

O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną poinformowani pisemnie (w tym i droga elektroniczą) lub telefonicznie.

Dodatkowe informacje

  • Numer naboru: III/PRZ/2015
  • Data ważności: 01.07.2015
  • Data ogłoszenia: 17.06.2015
Czytany 2053 razy
Osoba publikująca :  Marcin Kos
Data publikacji:  17.06.2015 - 09:53