Nabór na Prezesa Zarządu Spółki Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o.

Samorząd Województwa Łódzkiego
w imieniu którego działa
MarszałekWojewództwa Łódzkiego

działając na podstawie art 41 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia z 05 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) w związku z § 19 ust. 2 Aktu Założycielskiego Spółki Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o.z siedzibą w Łodzi

ogłasza nabór ofert od kandydatów na stanowisko

Prezesa Zarządu Spółki
 

1. Zgodnie z § 19 Aktu Założycielskiego Spółki, Członków Zarządu Spółki, w tym i Prezesa  Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, spośród osób wskazanych przez Wspólnika - Województwo Łódzkie.

2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament ds. Przedsiębiorczości
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

w godzinach od 08:00 do 16:00 – od poniedziałku do piątku, w formie pisemnej,

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór ofert na Prezesa Zarządu Spółki WFO Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi – nie otwierać".

Zgłoszenia należy składać od dnia następnego po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia do dnia
26 lutego 2016 r. do godziny 12:00.

O dochowaniu terminu złożenia zgłoszenia decydować będzie data doręczenia przesyłki do siedziby Urzędu także w przypadku wysłania oferty przez pocztę.

3. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o naborze lub złożone po upływie wyznaczonego terminu, określonego w pkt. 2, nie będą podlegać rozpatrzeniu.

4. Kandydaci winni spełniać następujące wymagania formalne:
- ukończone studia wyższe zakończone tytułem magistra lub tytułem równorzędnym, zgodnie
z ustawą z dnia 27.07.2005 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Z 2005 r.nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).
- co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
- niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska w zarządach spółek handlowych,
- niekaralność za przestępstwa określone w art. 18 ustawy Kodeks spółek handlowych.

Znajomość języków obcych, potwierdzona stosownymi certyfikatami wydanych zgodnie z wytycznymi Rady Europy, stanowi dodatkowy istotny atut w ocenie przydatności kandydata (podczas procesu rekrutacji może zostać zweryfikowana znajomość deklarowanego języka obcego).

Oferty kandydatów winny zawierać imię i nazwisko kandydata, numer dowodu osobistego kandydata, numer PESEL, adres do korespondencji wraz z numerem telefonu kontaktowego oraz dokumenty (oryginały, urzędowe odpisy lub poświadczone przez kandydata kopie) potwierdzające spełnienie wymaganych warunków tj.:
- cv i list motywacyjny,
- dyplom ukończenia studiów wyższych,
- dokumenty potwierdzające staż pracy,
- dokumenty potwierdzające odpowiednie kwalifikacje, w tym ukończone kursy specjalistyczne predysponujące kandydata do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, które stanowić będą przedmiot oceny kandydata,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- oświadczenie o nie podleganiu określonym w przepisach ograniczeniom
lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu w spółkach handlowych,
- oświadczenie o niekaralności (w przypadku wskazania konkretnego kandydata, zobowiązany
on będzie do dostarczenia zaświadczenia z KRK o niekaralnosci),
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb niezbędnych
do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz 1182 z późn. zm.),
- oświadczenie o złożeniu (w wymaganej prawem formie) oświadczenia lustracyjnego,
o ile kandydat jest objęty takim obowiązkiem w myśl ustawy z dnia 18 października 2006 r.
o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1388).
Wszystkie wymagane ww. oświadczenia mogą być zawarte w jednym piśmie, opatrzonym podpisem Kandydata.
Do niniejszego ogłoszenia nie dołącza się wzorów ww. oświadczeń.

5. Do oferty kandydat dołącza, w oryginałach lub poświadczonych przez siebie za zgodność
z oryginałem kopiach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata, w tym w szczególności spełnienie wymogów wskazanych w pkt. 4 i 5 pod rygorem wykluczenia kandydata z naboru.

6. Po upływie terminu składania ofert, Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, prowadzący w sprawy z zakresu nadzoru właścicielskiego nad Spółką
WFO Sp. z o.o., dokona otwarcia ofert, sprawdzi spełnianie wymogów formalnych złożonych ofert oraz przeprowadzi na przyjętych zasadach dalszy etap naboru, zmierzający do wskazania Radzie Nadzorczej kandydata/ów na Prezesa Zarządu Spółki.

7. Departament ds. Przedsiębiorczości UMWŁ, po etapie oceny formalnej ofert, opisanym w pkt 6, przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne.

Departament ds. Przedsiębiorczości zastrzega sobie prawo zaproszenia do rozmów kwalifikacyjnych wybranych kandydatów, spośród osób spełniających wymagania formalne.

O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, dla wybranych kandydatów ubiegających się o stanowiska Prezesa Zarządu Spółki:
a) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołem pracowników,
c) znajomość zasad  funkcjonowania spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek
z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
d) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące  funkcje publiczne oraz znajomości nadzoru właścicielskiego.
e) wiedza z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstwa, zarządzania jakością, marketingu, promocji, sprzedaży, analizy rynku i konkurencji, public relations, prowadzenia projektów inwestycyjnych.

8. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, wskazanego w pkt. 6 – 7, Województwo Łódzkie, niezwłocznie wskaże Radzie Nadzorczej kandydata/ów na Prezesa Zarządu, za wyjątkiem sytuacji wskazanej w pkt. 9 lub 10.

9. Województwo Łódzkie, aż do momentu wskazania Radzie Nadzorczej kandydata/ów
na Prezesa Zarządu, może zakończyć nabór bez podania przyczyny i bez dokonywania wyboru kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

10. Po wskazaniu Radzie Nadzorczej kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu, Województwo Łódzkie może, aż do momentu dokonania wyboru Prezesa Zarządu przez Radę Nadzorczą, odwołać wskazanie kandydata i wskazać inną osobę bez podania przyczyny lub nabór zakończyć bez podania przyczyny i bez wskazywania kandydata/ów na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

11. Po wskazaniu przez Województwo Łódzkie Radzie Nadzorczej kandydata na Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza niezwłocznie dokona zmian na stanowisku Prezesa Zarządu.

12. Materiały informacyjne o Spółce kandydaci mogą uzyskać w siedzibie Departamentu
ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego od poniedziałku
do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00 licząc od dnia następnego  po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia (w dniach pracy Urzędu).

Zakres materiałów informacyjnych udostępnianych kandydatom obejmuje następujące dokumenty dotyczące Spółki: Akt Założycielski Spółki, aktualny odpis z KRS dla Spółki, ostatnie zatwierdzone sprawozdanie finansowe z działalności Spółki.

Dostęp do informacji odbywać się będzie wyłącznie w siedzibie Departamentu i wyłącznie
na zasadach zapewniających ochronę informacji poufnych oraz objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.
Osoba do kontaktu: Marcin Kos – tel. 42 291 97 56

13. W razie poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonanego przez kandydata, w zależności
od etapu naboru kandydat może zostać zobowiązany przez Dep. ds. Przedsiębiorczości
do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów pod rygorem pominięcia dokumentów, których
nie przedłożono.
Jeżeli dotyczyć to będzie dokumentów warunkujących spełnienie wymogów formalnych kandydat zostanie wykluczony z procedury naboru.

14. Województwo Łódzkie zastrzega możliwość zakończenia naboru w każdym czasie
bez podania przyczyny i bez dokonywania wyboru Prezesa Zarządu Spółki.
Dep. ds. Przedsiębiorczości powiadamia kandydatów o zakończeniu naboru.

O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną poinformowani pisemnie (w tym m.in. drogą elektroniczną) lub telefonicznie.
 

Dodatkowe informacje

  • Numer naboru: 1/PRZ/2016
  • Data ważności: 26.02.2016
  • Data ogłoszenia: 19.02.2016
Czytany 1578 razy
Osoba publikująca :  Marcin Kos
Data publikacji:  19.02.2016 - 15:09