Konkurs na stanowiska PIELĘGNIAREK ODDZIAŁOWYCH w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

ogłasza konkurs na stanowiska:
- PIELĘGNIAREK  ODDZIAŁOWYCH:

1.        Izby Przyjęć Zakaźnej posiadającej w swojej strukturze Izbę Przyjęć Dermatologiczną
2.        Izby Przyjęć
3.        Oddziału Chorób Zakaźnych i Przewodu Pokarmowego, Kliniki Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby UM
4.        Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej.
 
Kandydaci zgłaszający się na konkurs proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursuna niektóre stanowiska kierownicze w pomiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą(Dz. U. z 2018. 393 t.j.) tj.:
 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska, w tym dokument prawa wykonywania zawodu (oryginały lub odpisy potwierdzone notarialnie),
 3. opisany przebieg pracy zawodowej,
 4. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe,poświadczone za zgodność
  z oryginałem przez kandydata (na wniosek podmiotu lub komisji konkursowej obowiązek przedstawienia oryginałów dokumentów),
 5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem - zgodnie z ustawą
Realizując obowiązek wynikający z  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:
- Administratorem Pani/Pana danych będzie Dyrektor WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
- Dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury konkursu na określone stanowisko Pielęgniarki oddziałowej w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi.
- Odbiorcami danych osobowych będą osoby biorące udział w obsłudze oraz przeprowadzeniu konkursu – tj.  osoby działające w imieniu Dyrektora Szpitala, osoby zatrudnione w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi,  biorący udział przy obsłudze konkursu oraz Członkowie  Komisji Konkursowej.
- Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia postępowania
    konkursowego. W przypadku wszczęcia procedury zmierzającej do stwierdzenia nieważności konkursu  okres ten zaczyna biec od dnia zakończenia tej procedury.
- Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
- Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
- Informujemy, że  podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym brania udziału
w konkursie –zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 6 lutego 2012 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Niepodanie danych wymaganych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcąspowoduje nie rozpatrzenie przez Komisję Konkursową zgłoszonej kandydatury.
 
Kandydaci na ww. stanowisko powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896 ze zm.) tj.:
 
 
                   Wymagane kwalifikacje
 
Liczba lat pracy
w zawodzie
lub inne dodatkowe kwalifikacje
- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo 1 rok w szpitalu
- tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka 1 rok w szpitalu
- licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania 3 lata w szpitalu
- licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny 4 lata w szpitalu
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania 5 lat w szpitalu
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny2)(W okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r.) 7 lat w szpitalu
 
 
 
Dokumenty, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na adres:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego
91-347 Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5,
 budynek administracji pok. 16

 
na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego,
a także adnotację o treści:
„Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej
………………………………………. (należy podać nazwę stanowiska objętego konkursem) w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego  w Łodzi”.
·      Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur najpóźniej w ciągu 60 dni od dnia zakończenia składania ofert.
·      Miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:  Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, budynek administracji, II piętro, sala konferencyjna.
Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego, można uzyskać w Sekretariacie Dyrekcji Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi
 

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru: WSSz. NO/K/1/2019
 • Data ważności: 18.04.2019
 • Data ogłoszenia: 04.04.2019
Czytany 520 razy
Osoba publikująca :  Natalia Garczyńska
Data publikacji:  04.04.2019 - 11:30