Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Łódzkiego Domu Kultury

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1182/19 z dnia 22 sierpnia 2019 roku ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Łódzkiego Domu Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Łódzkiego Domu Kultury – instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Samorząd Województwa Łódzkiego, na czas określony, tj. do dnia 31.12.2022 r. w oparciu o zasady określone w art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz 2019 r. poz. 115, 730).

I. Wymagania formalne wobec kandydata przystępującego do konkursu:

1)     złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu w pkt. II, w terminie określonym w pkt. V,

2)     wykształcenie wyższe magisterskie,

3)     2-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury,

4)     złożenie autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury (zwanego dalej programem działania instytucji) na okres do dnia 31.12.2022 r. (załącznik nr 1 do ogłoszenia).

II. Dokumenty składane przez kandydata:

1)     list motywacyjny z własnoręcznym, czytelnym podpisem,

2)     kwestionariusz osobowy z własnoręcznym, czytelnym podpisem (załącznik nr 2 do ogłoszenia),

3)     program działania instytucji, o którym mowa w pkt. I. 4), w formie papierowej
z własnoręcznym, czytelnym podpisem,

4)     kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie,

5)     kopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy na stanowisku kierowniczym lub doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury (aktualny wypis z rejestru CEIDG),

6)     oświadczenie kandydata (zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia).

 

Nie złożenie kompletu ww. dokumentów lub złożenie ich po terminie określonym w pkt. V stanowi podstawę do odrzucenia oferty z powodu niespełnienia wymogów formalnych konkursu.

 

III.    Wymagane kwalifikacje, umiejętności i kompetencje:

1)     studia o kierunku ekonomicznym, prawnym bądź z zakresu zarządzania, zarządzania kulturą, kulturoznawstwa, animacji społeczno-kulturalnej, bądź pokrewne,

2)     znajomość języka obcego (na poziomie średnio-zaawansowanym),

3)     doświadczenie w zarządzaniu zespołem nie mniejszym niż 20 osób,

4)     doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych i realizacji projektów kulturalnych (miękkich i inwestycyjnych) ze źródeł pozabudżetowych,

5)     znajomość zagadnień i problematyki związanej z funkcjonowaniem instytucji kultury, w tym przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej i finansów publicznych.

Do wniosku mogą być dołączone inne dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe kandydata (np.: opinie, rekomendacje).

IV. Zadania realizowane przez Dyrektora:

1)   kierowanie działalnością instytucji, planowanie i wytyczanie kierunków jej działania,

2)   planowanie i dysponowanie środkami budżetu instytucji, prowadzenie polityki gospodarczej i finansowej,

3)   zapewnianie skutecznej kontroli zarządczej w instytucji,

4)   wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych,

5)   zatwierdzanie planów ekonomiczno-finansowych i socjalno-bytowych kierowanej instytucji kultury,

6)   wykonywanie czynności pracodawcy, w rozumieniu przepisów kodeksu pracy,

7)   zawieranie umów związanych z funkcjonowaniem instytucji, ustalanie zasad polityki personalnej oraz dysponowanie funduszem płac,

8)   współpraca z organami samorządów lokalnych, organami, organizacjami
i instytucjami w zakresie realizowanych celów i zadań statutowych Łódzkiego Domu Kultury.

V. Sposób i termin złożenia dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Podawczym Urzędu (parter) lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia 04.10.2019 r. W obu przypadkach na kopercie należy umieścić informację „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Łódzkiego Domu Kultury – NIE OTWIERAĆ”.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

VI. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postępowania konkursowego: 08.11.2019 r.

 

VII.    Informacje dodatkowe:

1)     Informacji o konkursie udziela Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, tel. (42) 291-98-20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w godzinach pracy Urzędu;

2)     Osoby przystępujące do konkursu mogą wystąpić do organizatora lub instytucji o udostępnienie danych dotyczących warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

3)     Wszystkie wymienione w ogłoszeniu załączniki można pobrać ze strony internetowej: https://bip.lodzkie.pl/konkursy lub otrzymać w sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, adres jw.;

4)     Na wniosek Komisji kandydat może zostać zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów złożonych w formie kopii;

5)     Kandydaci zostaną pisemnie poinformowani o wynikach prac Komisji oraz
o rozstrzygnięciu konkursu;

6)     Program działania instytucji, złożony przez uczestnika konkursu wyłonionego przez komisję konkursową na kandydata na dyrektora, zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia jego powołania;

7)     Pod ocenę merytoryczną Komisji będzie poddawany przede wszystkim autorski program działania instytucji, jak również inne wymagane kwalifikacje.

Biuro podawcze Urzędu (Al. Piłsudskiego 8) jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 23.08.2019
Czytany 1287 razy
Osoba publikująca :  Anna Salska
Data publikacji:  23.08.2019 - 14:07
Osoba modyfikująca: Anna Salska
Ostatnio zmieniany: 23.08.2019 - 14:18